VZN 2013

Názov
VZN č. 6-9-2013 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady
VZN č. 7–21-2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 20-01/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá a v centrách voľného času zriadených na území obce Zázrivá