VZN 2014

Názov
VZN 21-01-2014 o určení školských obvodov
VZN 18-2-2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Zázrivá.
Dodatok č.1 v VZN 07-21-2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
07-21-2014 Dodatok 1 K VZN O Podmienkach Ur