VZN 2007

Názov
6-04-2007 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
2-03-2007 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Zázrivá
7-17-2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
6-02-2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
7-16-2006 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI 200-12-01
13-01-2007 o hospodárení s majetkom obce a s majetkom štátu zvereným obci Zázrivá
05-09-2007 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
07-17-2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
VZN O Podmienkach Ur
2008-02-06 - VZN O Podmienkach Ur