Oznamy

UZNESENIE OZ konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6/2015 / 2015-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

U Z N E S E N I E zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6 / 2015. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Žiadosť p. Antona Hakáča, Havrania 112 o odpredaj alebo prenájom obecného pozemku v Havranej, časť parc. č. E KN 22232/1. 2. Žiadosť p. […]

Zápisnica OZ, konaného dňa: 13. 11. 2015 / 2015-12-30

24c573258e964bc447fdb4d07727

Z á p i s n i c a zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa: 13. 11. 2015 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr. Matúš Mních privítal 6 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý […]

ZMENA – Vývoz komunálneho odpadu / 2015-12-26

5ub9qad2

Plánovaný vývoz komunálneho odpadu z domácností je z dôvodu vianočných sviatkov preložený z piatka 25.12.2016 na sobotu 26.12.2015.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – zimná údržba ciest / 2015-12-17

zimna udrzba

Obec Zázrivá vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Zázrivá na sezónu zima 2015-2016.  Svoje Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 16.12.2015. kontakt: Obec Zázrivá Stred 409, 02705  Zázrivá, obeczazriva@stonline.sk, info@zazriva.com, karol.karcol@gmail.com, osobne –   kontakt 0908 941 052 – Mgr. Karol Karcol.  

Odovzdávanie protipovodňových vozíkov / 2015-12-10

dk-083

Do Dolného Kubína v piatok 23.10.2015 zavítal minister vnútra pán Robert Kaliňák, aby tu dobrovoľným hasičom zo Žilinského kraja odovzdal protipovodňové vozíky. Z celkového počtu 38 protipovodňových vozíkov si odviezol jeden aj Dobrovoľný hasičský zbor zo Zázrivej. Pán minister Kaliňák vo svojom príhovore ocenil prácu dobrovoľných hasičov a poprial im veľa úspechov. Primátor mesta Liptovský […]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2015-12-09

VIZUALIZACIA-BYTOVKA-3

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok […]

Návrh VZN O umiestňovaní volebných plagátov / 2015-12-09

24c573258e964bc447fdb4d07727

N á v r h O B E C    Z Á Z R I V Á VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. …………./2015 O umiestňovaní volebných plagátov. Obec Zázrivá (ďalej len „Obec“) podľa § 6 ods.1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 24 ods. 13) zákona […]

Návrh o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností / 2015-12-09

24c573258e964bc447fdb4d07727

N á v r h Všeobecné záväzného   nariadenia obce Zázrivá č. .. – 22/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo č. 79/2015 Z. z. o miestnych […]

Návrh o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady / 2015-12-09

Návrh o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady

N á v r h Všeobecne záväzného   nariadenia Obce Zázrivá č. … – 9/2015 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 […]

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 / 2015-12-09

24c573258e964bc447fdb4d07727

Návrh rozpočtu obce Zázrivá na 2016 – 2018 vo forme PDF: Výdavková časť rozpočtu Príjmová časť rozpočtu