Oznamy

Deti v knižnici – Neobyčajné stretnutia s literatúrou / 2014-12-09

nk2

Dňa 14.októbra 2014 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnili v dopoludňajších hodinách podujatia. Podujatia boli organizované v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Deti  z materskej školy zaujalo čítanie z knižky Tuláčik a Klára. Pôvabná, usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy. […]

Príhovor starostu obce pri príležitosti slávnostného otvorenia novozrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej / 2014-12-09

Príhovor starostu obce

Vaša excelencia, otec biskup Andrej Imrich, vážený páni farári, vážené slávnostné zhromaždenie, zišli sme sa tu, v Zázrivej, na počesť znovusprístupnenia nášho  starého kostola Všetkých svätých po jeho oprave. Tak ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu inak ani pri našom kostole Všetkých svätých. Písal sa rok 1796 keď pod patronátom a […]

Poďakovanie za zazimovanie stromčekov / 2014-12-09

os1

Srdečne ďakujeme manželom Trnovcovcom (Petre a Martinovi) z Plešivej za prípravu ovocných stromčekov novonarodených detí na zimu. Okrem stromčeka, zasadeného na počesť svojej dcérky, obalili pletivom aj stromčeky, zasadené pre ďalších 24 detí. Ešte raz velikánska vďaka!

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 24.10.2014 / 2014-12-09

24c573258e964bc447fdb4d07727

Zápisnica zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 24. 10. 2014 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta    privítal 8 prítomných poslancov a  občanov  na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 24.10.2014, č.: 4/2014 / 2014-12-09

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  24. 10.  2014,  č.:  4 / 2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Petíciu občanov o zachovanie priestorov budovy materskej školy v Zázrivej na vyučovanie deťom materskej školy. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 2. Žiadosť Ivan Skičák-AQ Plus, Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín […]

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov / 2014-12-09

Návrh VZN č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 21-01/2014 obce Zázrivá o určení školských obvodov Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej v zmysle § 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej […]

Návrh VZN č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp / 2014-12-09

24c573258e964bc447fdb4d07727

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 18-2/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Zázrivá. Obec Zázrivá v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. […]

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2014-12-05

24c573258e964bc447fdb4d07727

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  ustanovujúce  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 5.12.2014  /piatok/   o 15.30 hod.  v kultúrnom dome  v prisálí v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Oznámenie výsledkov […]

Výkup papiera / 2014-12-03

zfakr84k-100x100

Firma Sagi s.r.o. Žilina, realizuje opakovaný výkup papiera (približne každé 3 mesiace prípadne podľa potreby). Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier alebo finančnú hotovosť. Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke. […]