Oznamy

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2017-12-07

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 08. 12. 2017 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Výzva na predkladanie cenových ponúk – zimná údržba ciest / 2017-11-30

Výzva na predkladanie cenových ponúk - zimná údržba ciest

Obec Zázrivá vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Zázrivá na sezónu zima 2017-2018. Svoje Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 20.11.2017. kontakt: Obec Zázrivá Stred 409, 02705  Zázrivá, obeczazriva@stonline.sk, info@zazriva.com, karol.karcol@gmail.com, osobne –   kontakt 0908 941 052 – Mgr. Karol Karcol.  

WORKSHOP TRADIČNÉHO TESÁRSTVA A ĽUDOVÉHO STAVITEĽSTVA / 2017-11-17

WORKSHOP TRADIČNÉHO TESÁRSTVA A ĽUDOVÉHO STAVITEĽSTVA

Obec Zázrivá organizuje  pre záujemcov 17 -19.11. 2017  v Zázrivej Workshop je určený pre záujemcov o tradičné tesárske remeslo a ľudové staviteľstvo, ktorí sa chcú naučiť základy tesárstva a ľudového staviteľstva, zdokonaliť sa v tesárskom remesle, dozvedieť sa pravidlá a zásady stavby a obnovy tradičných ľudových stavieb a hlavne vyskúšať si prácu tradičnými autentickými spôsobmi […]

Zázrivský diferák 2017 / 2017-11-15

Diferak 2017

V nedeľu 27.8.2017 sa uskutočnila v Zázrivej súťaž doma vyrobených traktorov „ Zázrivský diferák 2017 „. Súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich , ktorí predviedli nielen odvahu ale hlavne zručnosť. Táto súťaž má peknú tradíciu, tento ročník bol už 14. Pred divákov sa okrem zdatných traktoristov postavili do súťaže aj dve ženy Dominika Garabíková z Klieštiny […]

Oznam politickým stranám / 2017-11-05

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Obec Zázrivá, v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje politickým stranám, hnutiam a koalíciám, ktoré sú oprávnené delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja, konaných dňa 04.11.2017, elektronickú adresu na […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Žilinského samosprávneho kraja / 2017-11-05

volbyvuc

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela1-* podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho […]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 / 2017-11-04

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý […]

Návrh VZN Obce Zázrivá o zavedení a poskytovaní elektronických služieb / 2017-11-01

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

 N á v r h Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Z á z r i v á   č. ……./2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Obecné zastupiteľstvo Obce  Zázrivá, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z. o […]

V Zázrivej ukončia salašnícku sezónu rôsacom / 2017-10-22

web_plagat_rosadz

Obec Zázrivá organizuje dňa 22.10.2017 podujatie zamerané na podporu pastierstva, ovčiarstva a salašníctva a na zachovávanie tradícií spojených s dedičstvom valaskej kolonizácie a kultúry. Tzv. rozsad – v zázrivskom nárečí „rôsac“ – je sťahovanie a návrat salaša z letnej paše (hôľ) do dediny, kde sa ovce rozdeľujú majiteľom. Ovčiarske podujatie v Zázrivej je ukončením pastierskej a salašníckej […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 18.07.2017 A UZNESENIE 3-2017 / 2017-10-18

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 18.07.2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 18.07.2017, č. 3-2017.