Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá

P1070839

 

Realizácia projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá“ je bola realizovaná so začiatkom prác 14.12.2015 a s ukončením 31.12.2015, v celkovej preinvestovanej sume 666257,23 €.
Realizácia projektu pozostávala prevažne zo stavebných činností. Na základe zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný ekonomicky najvýhodnejší dodávateľ. Pri jeho výbere bol kladený dôraz na kvalitu realizácie stavebných prác, referencie a finančnú stabilitu dodávateľa.

Projekt je vo fáze udržateľnosti a je ukončený

tabulka-zazriva-s-foto-ver-

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázriv

Východisková situácia
Osvetľovaciu sústavu v obci Zázrivá tvorí 321 ks svetelných bodov s 11 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia sústava či jej časti sú zastarané a opotrebované úmerne svojmu veku. Svetelné zdroje sú s rôznymi príkonmi a rôznych druhov. V osvetľovacej sústave je nainštalovaných 97% sodíkových výbojok, 3% ortuťových výbojok. Rozvádzače sú značne poškodené koróziou a nespĺňajú požadované kritériá. Betónové stožiare sú v podstate použité v rámci celého VO až na niekoľko oceľových podperných bodov, ktoré bude nutné vymeniť. Geometria sústavy je podmienená najmä polohou stožiarov distribučnej siete nízkeho napätia. Výraznými nedostatkami VO je jeho veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a nemožnosť ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňuje problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré sú miestami v zlom technickom stave a taktiež s kriminalitou a vandalizmom. Tiež obmedzuje rozvoj cestovného ruchu a znižuje estetický vzhľad obce. Energetická náročnosť súčasného VO dosahuje ročne 116,3 MWh/rok


Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Hodnoty merateľných ukazovateľov sa plánujú dosiahnuť najmä z dôvodu zníženia spotreby elektrickej energie, zníženia nákladov na prevádzku, prevencie porúch a možnosti využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Ohrozenie naplnenia merateľných ukazovateľov vidíme len v nedodržaní podmienok zo strany dodávateľa prác, čomu sa chce obec vyhnúť vhodným navrhnutím zmluvných podmienok spolupráce. Navrhnutou rekonštrukciou sa dosiahne značná úspora energie – 119,6 MWh/rok (cca. 430,62 GJ/rok) oproti terajšiemu stavu. Budú zavedené také prvky osvetľovacej sústavy, ktoré zaistia odstránenie nežiaducich svetelných emisií. Predpokladá sa zníženie produkcie CO2 o 30,14 t ročne. Po realizácii projektu obec získa nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie. Takéto riešenie zabezpečí občanom okrem už spomenutej vyššej bezpečnosti aj estetickejší vzhľad obce a úsporu finančných nákladov na prevádzku a taktiež na údržbu, keďže obec každoročne vynaloží nemalé finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia. Úspora finančných prostriedkov umožní zavádzanie energeticky nenáročného osvetlenia aj vo verejných budovách.


Spôsob realizácie projektu
V rámci technického riešenia projektu dôjde k: výmene 313 existujúcich svietidiel za nové osadené LED reflektor s vysokým svetelným tokom, doplneniu 182 nových svietidiel, výmene káblovej trasy vodiča VO, výmene 10 rozvádzačov VO komplet s výzbrojou, inštalácii systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a monitoringu VO formou vzdialeného dispečingu. Práce by mali prebiehať paralelne v období september až december 2015. Technickú realizáciu projektu bude obci zabezpečovať dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia NFP, bude obec Zázrivá spolupracovať s externou inštitúciou, aby zabezpečila odborné a kompetentné riadenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretou s Riadiacim orgánom pre Operačný program KaHR. K projektu Obecné zastupiteľstvo v Obci Zázrivá prijalo uznesenie, ktorým sa zaväzuje na plnenie cieľov projektu a jeho spolufinancovanie. Verejné osvetlenie bude zmodernizované v súlade s platnými normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá