Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky / 2020-04-28

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele , nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky , hojnosť zdravia , šťastia a lásky Vám praje Matúš Mních a kolektív spolupracovníkov obce Zázrivá.

Uznesenie vlády k obmedzeniu vychádzania počas veľkonočných sviatkov / 2020-04-15

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením […]

Krížová cesta prostredníctvom miestneho rozhlasu / 2020-04-10

Milí veriaci, duchovný otec našej farnosti nás všetkých pozýva k súkromnej modlitbe krížovej cesty na Veľký piatok o 9:00 hod., ktorá bude vysielaná prostredníctvom miestneho rozhlasu. Každý, kto sa chce pripojiť, stačí keď bude doma, vo svojom dvore. Takto duchovne sa celá farnosť spojí v modlitbe. V piatok bude zverejnená nahrávka modlitby (možnosť stiahnuť alebo […]

8. apríla a 9. apríla 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých pracoviskách úradov práce / 2020-04-09

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 / 2020-05-13

Obec Zázrivá oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019. Úroveň vytriedenia […]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov / 2020-06-18

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2020-04-09

zazriva

  V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej  na deň: 09. 04. 2020 / štvrtok / o 15. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 / 2020-06-15

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS- CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. […]

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkú noc / 2020-04-14

Spoločnosť Technické služby mesta Ružomberok a. s. oznamuje, že počas Veľkonočných sviatkov mení termín vývozu komunálneho odpadu z pôvodného termínu 13.04.2020 (veľkonočný pondelok) sa presúva na sobotu 11.04.2020 (sobota).  

Výzva na dodržiavanie nosenie rúšok na verejných priestranstvách / 2020-08-15

Vážení návštevníci obce Zázrivá, na základe podnetu obyvateľov obce Zázrivá, dôrazne žiadame všetkých vlastníkov chát, ale aj náhodných návštevníkov našej obce, aby dodržiavali nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky na nosenie rúšok na verejných priestranstvá, ale aj po potulkách prírodou. Snažíme sa chrániť svoje zdravie a hlavne zdravie svojich seniorov. Vážení návštevníci a chatári, prosíme a […]

Rozhodnutie MŠ SR o predĺžení mimoriadneho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení / 2020-06-15

Rozhodnutie MŠ SR o predĺžení mimoriadneho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje […]

Zmena úradných hodín – ÚPSVaR Dolný Kubín / 2020-05-15

Úradné hodiny pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne s účinnosťou od 01.04.2020:   deň od – do Pondelok:  8:00 – 11:00 Utorok: 8:00 – 11:00 Streda:  13:00 – 16:00 Štvrtok 8:00 – 11:00 Piatok 8:00 – 11:00   Zároveň generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu stanovuje zákaz vstupu rodičov […]

Zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín / 2020-08-28

Obec Zázrivá oznamuje, že od dnešného dňa t.j. 30.03.2020 bude zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín, t.j.: – pondelok od 09:00 hod. do 17 hod. – stredu od 09:00 hod. do 17 hod. – sobotu od 09:00 hod. do 17 hod. Zároveň upozorňujeme občanov, že aj tu treba dodržiavať nosenie rúšok, rukavíc a dodržiavať […]

Oznamujeme občanom / 2020-04-28

Vážení občania, v súvislosti s ešte stále možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe stále trvajúcej mimoriadnej situácie na území SR, oznamujeme, že Obecný úrad Zázrivá, Základná škola s materskou školou, miestna knižnica, lezecká stena, posilňovňa v budove MŠ, budú od 30.03.2020 aj naďalej uzavreté až do odvolania. V prípade vybavenia Vašich dôležitých žiadostí, […]

Karanténne opatrenia pri šírení koronavírusu COVID19 na území SR / 2020-04-15

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.”) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie […]

MIMORIADNA SITUÁCIA na území SR / 2020-04-15

V zmysle § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a na základe uznesenia vlády SR č.111/2020 bola dňa 12.03.2020 od 06:00 hod. vyhlásená MIMORIADNA SITUÁCIA na území Slovenskej republiky. § 8 znie: „ Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť […]

Odporúčania COVID-19 / 2020-05-15

Dobrý deň, dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/. Prosíme o šírenie týchto informácii. Spolu to zvládneme. 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19 Osoby s vyšším […]

Chráňme tých, ktorí sa o nás starajú / 2020-04-15

Prosíme Vás! Pred vstupom do týchto priestorov /potraviny, lekáreň, drogéria, pošta…/ si nasaďte rúška a rukavice, pomáhate tak chrániť zdravie nielen našich zamestnancov a zákazníkov ale nás všetkých! Tento vírus si vyžaduje veľkú dávku osobnej zodpovednosti, skôr než udrie v plnej sile! Prevencia má význam práve teraz! Pomáhajme si.    

Koronavírus 2019–nCoV – Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji / 2020-05-20

Koronavírus – informácie Na základe záverov zasadnutia Pandemického strediska Okresného úradu Žilina Vám v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVIB-19 zasielame informačný leták – viď príloha, ktorý je potrebné vytlačiť a umiestniť na viditeľné miesto pri vstupoch do Vašich úradov. Ďalšie informačné brožúry a letáky sú tiež k dispozícii na stránke Okresného úradu Dolný Kubín: […]

Udelenie Pamätnej medaily ministra obrany SR / 2020-06-15

Starosta obce Zázrivá JUDr. Matúš Mních prebral z rúk ministra obrany SR Pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny pre Obec Zázrivá – osada Plešivá.

Výsledky volieb do NR SR 2020, konané v obci Zázrivá dňa 29.02.2020 / 2020-05-15

Výsledky volieb do NR SR 2020, konané v obci Zázrivá dňa 29.02.2020                               okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet voličov, zapísaných v zozname voličov 1222 1071 2293 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 846 704 1550 Počet voličov, […]

Posila našich dobrovoľných hasičov – nové auto IVECO / 2020-06-20

V pondelok 24.2.2020 starosta obce s členmi nášho dobrovoľného hasičského zboru prevzali z rúk Ministerky vnútra Denisy Sakovej nové zásahové auto IVECO kompletnou výbavou. Auto bude slúžiť našim hasičom na ochranu majetku a životov našich  spoluobčanov. Ďakujeme.  

Zázrivská inverzia 2020 / 2020-05-09

Videjko je o tom, ako to celé vlastne začalo.  

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 12.12.2019 / 2020-05-15

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.12.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.12.2019, č. 42-74 2019.

Plán zasadaní na rok 2020 / 2020-12-31

zazriva

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 02. 2020 28. 05. 2020 10. 09. 2020 26. 11. 2020 Obecné zastupiteľstvá: 12. 03. 2020 11. 06. 2020 24. 09. 2020 10. 12. 2020 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

VÝZVA OBČANOM -riziko dopravných nehôd s účasťou chodcov / 2020-04-15

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde […]

Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých / 2020-04-15

Po zverejnení výzvy za rok 2019 sa Obecná knižnica v Zázrivej zapojila projektom “ Aktualizácia a doplnenie knižného fondu literatúrou pre deti a mládež „ do grantového programu Fondu na podporu umenia 5.1.4, Akvizícia knižníc. Zaevidovaná žiadosť č. 19-514-04378 bola podporená sumou 1000€. Pri spoluúčasti obce vo výške 219,59€ sa zakúpilo celkom 136 kníh, ktoré […]

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej / 2020-12-31

Obec Zázrivá v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, získala financie na projekt “Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej” – číslo zmluvy IROP-Z-302021K445-222-13 s podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to […]

Mapa zimnej údržby 2019-2020 / 2020-04-30

Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného traktora vybaveného na zimnú údržbu. V neposlednom rade sa snažíme pomôcť čistením chodníkov prostredníctvom aktivačných pracovníkov. Pre zlepšenie informovanosti a zefektívnenie výkonu zimnej údržby, sme pre Vás spracovali podrobnú mapu zimnej údržby, s vyznačením rajónov jednotlivých osád a dodávateľov služieb. V […]

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE / 2020-04-28

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizovala pre žiakov základnej školy podujatia, ktoré sa konali dňa 10.12 a 11.12.2019 v Obecnej knižnici. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nieslo v znamení […]

Stláčajte, prosím, OBALY! / 2020-06-28

Pekný deň, dovoľte nám touto cestou Vás požiadať o súčinnosť pri priblížení nášho predvianočného apelu Vašim občanom v súvislosti s triedením odpadov počas vianočných sviatkov. Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, zároveň však aj sviatky, kedy sa nárazovo tvorí najviac odpadov. Nikdy počas roka nie je dôležitejšie správne triedenie odpadov ako práve počas tohto obdobia, kedy […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2020-12-31

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov “Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú […]

Cenník vývozu privážaných odpadových vôd zo žúmp / 2020-12-31

Výňatok z cenníka služieb účinného od 1. 10. 2019 Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV: Obec Zázrivá Prvá likvidácia Opakovaná likvidácia Dopravné náklady bez DPH s DPH bez DPH s DPH […]

110. VÝROČIE PRISTÁTIE FRANCÚZSKYCH VZDUCHOPLAVCOV V ZÁZRIVEJ NAD OSADOU KOZINSKÁ / 2020-12-31

Pristátie francúzskych vzduchoplavcov v Zázrivej nad osadou Kozinská, dňa 4. októbra 1909, okolo 13:30 hod. Dňa 8. októbra 2019 sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné osadenie pamätného kameňa a informačného panelu. 3. októbra 1909 o 15:00 hod. sa v švajčiarskom meste Schlieren pri Zürichu začali štvrté preteky Gordona Benneta. O deň neskôr, 4. októbra 1909, […]

NATUR-PACK verejnosti / 2020-09-23

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie. Aktuálne môžete využiť pre vzdelávacie účely informačný plagát “Spoločne vytrieďme farebenejší svet”, […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]

Zázrivská inverzia 2020 / 2020-05-09

Videjko je o tom, ako to celé vlastne začalo.