Povinnosť podať daňové priznanie / 2021-01-31

Obecný úrad Zázrivá oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý občan, ktorý v roku 2020 kúpil, zdedil, predal, postavil alebo zbúral nejakú nehnuteľnosť, povinný urobiť daňové priznanie a v súčasnej situácii vyhlásenia lockdownu poslať ho na mail podateľne (podatelna@zazriva.com), alebo […]

Mapa zimnej údržby 2020-2021 / 2021-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Obecný úrad otvorený v núdzovom režime / 2021-01-25

Z dôvodu predĺženia núdzového stavu a vyhlásenia lockdownu vládou SR, Obec Zázrivá oznamuje, že počas tohto obdobia, bude obecný úrad otvorený v núdzovom režime. To znamená, že vybavovať sa budú len neodkladné a súrne žiadosti po telefonickom dohovore so zamestnancami obecného úradu v úradných dňoch, to je pondelok , streda, a piatok. V prípade potreby […]

Upozornenie návštevníkov cintorína a výzva pre nájomcov dotknutých hrobových miest / 2021-01-28

Pravdepodobne dňa 27.12.2020 v nočných hodinách padla polovica kmeňa chránenej lipy (pod starým kostolom) pričom druhá polovica kmeňa, ktorá zostala stáť, predstavuje ďalšie riziko ohrozenia zdravia a majetku občanov. V minulosti sme už niekoľko krát žiadali NPMF o súhlas odstráneným tejto lipy, ale vždy naša žiadosť bola zamietnutá ako neodôvodnená. Veríme, že v tomto prípade […]

Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom / 2021-12-31

Spoločnosť Telekom oznámila zákazníkom zrušenie elektronickej pošty. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb na e-mailovej adrese obeczazriva@stonline.sk bude ukončené k 31.12.2020. Žiadame Vás pre elektronickú  komunikáciu s obcou – starostom obce Zázrivá používať e-mailovú novú adresu starosta@zazriva.com. Ďakujeme za porozumenie.  

Sčítanie obyvateľov 2021 / 2021-03-31

Základné informácie Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je […]

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE / 2021-01-16

Vážení spoluobčania, ani sme sa nenazdali, a opäť po štyroch adventných týždňoch očakávania príchodu Jezuliatka, zasadneme k štedrovečernému stolu so svojimi blízkymi. Možno sme si už počas týchto štyroch týždňoch veľa vecí odpustili, veľa vecí pochopili, veľa vecí prijali. Dovoľte mi, vážení spoluobčania vysloviť prianie pre nás všetkých, prianie, aby sme nikdy nestratili cit. Cítime už od […]

Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta / 2021-12-31

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej, vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto […]

Obecný úrad otvorený v núdzovom režime / 2021-01-15

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie a vyhlásenia lockdownu vládou SR, Obec Zázrivá oznamuje, že od 21.12.2020 do odvolania bude obecný úrad otvorený v núdzovom režime. To znamená, že vybavovať sa budú len neodkladné a súrne žiadosti po telefonickom dohovore. Občanov prosíme o trpezlivosť a pochopenie, aby dodržiavali všetky opatrenia, ktoré sú prijaté. Za vašu zodpovednosť […]

Informačný materiál s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii odpadov / 2021-06-01

V priebehu štvrtého štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou. Nájdete v nich náš blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov vrátane podcastu a animovaného videa na túto tému, naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ale aj reportáž na portáli Dobré noviny o predchádzaní vzniku odpadov.  Zvlášť […]

Sčítanie obyvateľov SODB 20201 / 2021-03-31

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na […]

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]