Výsledky komunálnych volieb konané dňa 10.11.2018 v Zázrivej / 2018-12-31

Výsledky komunálnych volieb konané dňa 10.11.2018 v Zázrivej     okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1097 1041 2138 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 423 348 771 Počet odovzdaných obálok 423 348 771 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 420 345 […]

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji / 2018-12-13

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji. Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: a/ Aktívny mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 21.09.2018 A UZNESENIE 3-2018 / 2018-11-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 21.09.2018 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 21.09.2018, č. 3-2018.  

Zázrivá pre mladých ľudí / 2018-11-28

Zázrivský aktívny spolok zisťuje, čo by sa dalo v Zázrivej urobiť pre mladých ľudí. Ak máte nejaké nápady, môžete im ich anonymne odkázať cez túto anketu. Zaberie to asi 10 minút, tak hor sa na to! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wMxhNg8jfSGAsg1e41oGrXhCTRFeHMD0bai0oJLpKE0HRw/viewform?fbclid=IwAR1SwVLlaH2rXtJM8hOFe5UEU7u7bhRoTPavG0wVGamw6IYJYsj1BpJULF8  

Návrh VZN O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP PODĽA MIESTNYCH PODMIENOK / 2018-11-28

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁZRIVÁ č. …../2018 O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP PODĽA MIESTNYCH PODMIENOK   Obec Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení a v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z., z 19. júna 2002 […]

Návrh VZN KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV / 2018-11-28

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁZRIVÁ č. …../2018 KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV   Obec Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). […]

Návrh VZN O VYHRADENÍ MIESTA A USTANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ OBCE ZÁZRIVÁ / 2018-11-28

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ……../2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá Na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Zázrivá a do obecného zastupiteľstva v obci Zázrivá / 2018-12-12

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Zázrivá Obec Zázrivá uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: p.č. meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany 1. Matúš […]

Kamerový systém / 2018-12-31

Obec Zázrivá oznamuje občanom a širokej verejnosti, že od 01.09.2018 je obec monitorovaná rozšíreným kamerovým systémom. Hlavným cieľom zámeru je bezpečnosť obyvateľstva, zníženie kriminality, zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku obce a obyvateľov. Kamerový systém zabezpečuje archiváciu záznamov a v prípade potreby vyhľadávať a spracovávať snímky pre príslušný policajný zbor. Lokality boli vytypované na základe dôležitosti […]

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním / 2019-08-30

Obec Zázrivá na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255. Prijímateľ: Názov: Obec Zázrivá Sídlo: Stred 409, 027 05 Zázrivá IČO: 00 315 010 Kód projektu: 310011K846 Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Celkové finančné náklady: 109 500,00 EUR Výška nenávratného finančného príspevku: 104 025,00 EUR Hlavným […]

Oznámenie o určení počtu poslancov / 2018-12-10

OBEC ZÁZRIVÁ OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávnych obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej, podľa §166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 2/2018 zo dňa 08.06.2018 určilo, že […]

Matej Hlbočan a jeho tvorba / 2018-11-28

Kováč Otruba from Matej Hlbočan on Vimeo. Dokument vznikol ako semestrálna práca na predmet Audiovizuálna tvorba. Autor Matej Hlbočan chcel videom ozrejmiť divákovi biografiu a výrobu kovaných predmetov mladého kováča Petra Otrubu, ktorý žije v Zázrivej Lezecká stena Zázrivá from Matej Hlbočan on Vimeo. Hlavným podnetom pri vizualizácii a výrobe bolo zviditeľnenie a vystavenie audiovizuálnej […]

Meranie radónu v Zázrivej / 2019-05-28

Odo dnes  po dobu 1 roka sa bude v obci Zázrivá vo vybraných obydliach vykonávať meranie radónu. Čo je radón? – vzácny plyn – rádioaktívny – bez farby a zápachu – chemicky neaktívny Vyskytuje sa prirodzene vo všetkých zložkách prírodného prostredia (vzduch, voda, pôda, horninové prostredie). Prečo merať radón ? Je radón nebezpečný? – radón […]

Separujme / 2018-12-31

Vážení občania, z dôvodu neustáleho zvyšovania množstva komunálneho odpadu v našej obci a zároveň aj platieb za tento odpad, vás obec opätovne vyzýva, k dôslednejšiemu separovaniu komunálneho odpadu. Správnym prístupom k separácii – triedeniu komunálneho odpadu sa výrazne zníži množstvo – objem komunálneho odpadu cca o 50 – 70% ( triedený odpad, biologický odpad, textil, ap.). Každá domácnosť okrem smetného […]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2018 / 2018-12-31

Plán zasadaní – 2018: Pracovné stretnutia poslancov: 16. 02. 2018 25. 05. 2018 07. 09. 2018 23. 11. 2018 Obecné zastupiteľstvá: 23. 02. 2018 08. 06. 2018 21. 09. 2018 07. 12. 2018 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod.

Bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. aj v Zázrivej / 2018-12-31

Adresa umiestnenia: Stred 166, Zázrivá (v budove Domu služieb s galériou pri autobusovom nástupišti) Bankomat bude k dispozícii nepretržite. Sporotel 0850 111888, www.slsp.sk

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ NA ROKY 2018-2020 / 2018-12-31

Príjmová časť  rozpočtu Výdavková časť  rozpočtu

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) / 2018-12-31

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze. Stačí navštíviť pracovisko IOMO na Obecnom úrade v Zázrivej a na jednom mieste vybavíte: Výpis/Odpis z registra trestov Výpis z Listu […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]

Detská párty / 2018-11-17

Obec Zázrivá pozýva deti na Detskú párty do KD Zázrivá dňa: 17.11.2018 program: 14:30 hod. rozprávka 15:30 hod. súťaže 17:00 detská diskotéka do 20:00 hod.

Zázrivá pre mladých ľudí / 2018-11-28

Zázrivský aktívny spolok zisťuje, čo by sa dalo v Zázrivej urobiť pre mladých ľudí. Ak máte nejaké nápady, môžete im ich anonymne odkázať cez túto anketu. Zaberie to asi 10 minút, tak hor sa na to! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wMxhNg8jfSGAsg1e41oGrXhCTRFeHMD0bai0oJLpKE0HRw/viewform?fbclid=IwAR1SwVLlaH2rXtJM8hOFe5UEU7u7bhRoTPavG0wVGamw6IYJYsj1BpJULF8  

18. REPREZENTAČNÝ PLES TURIZMU ZÁZRIVÁ / 2019-01-18

Piatok 18.1.2019 19.00 hod. – Kultúrny dom Zázrivá