Nové pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19 / 2020-09-27

Milí veriaci, Keďže okres Dolný Kubín bol aktálne v Covid-semafóre preradený do červenej zóny, začali aj pre farnosť Zázrivá platiť nové pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19. Okrem iných nariadení aj kapacita miest v chráme sa opäť musí prispôsobiť šachovnicovému sedeniu veriacich. Preto duchovný otec oznamuje, že v najbližšiu nedeľu t.j. 27.09.2020, […]

Mimoriadna zmena autobusových spojov – Prvé sväté prijímanie / 2020-09-27

Dobrý deň, z dôvodu časového posunu bohoslužieb vo Vašej obci v nedeľu 27.9. 2020 bude mimoriadna zmena autobusových spojov v obci Zázrivá nasledovne – PDF:

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-09-29

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 29.09.2020 08:30:00 do: 29.09.2020 16:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Výročie SNP / 2020-12-31

Členovia ZO KSS a  DHZ Zázrivá spolu so starostom JUDr. Matúšom Mníchom položili veniec k pamätníku – soche partizána, pred zdravotným strediskom, pri príležitosti výročia SNP. Krátkym slovom a minútku ticha si uctili pamiatku tých, ktorí obetovali svoje životy za oslobodenie našej obce Zázrivá.

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-09-30

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 30.09.2020 08:30:00 do: 30.09.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-09-30

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 30.09.2020 08:30 do: 30.09.2020 14:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-09-29

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 29.09.2020 08:30:00 do: 29.09.2020 16:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov a žúmp / 2020-12-31

Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov z lapačov tukov, ČOV privážaných do výpustných miest na verejnej kanalizácii a) Jednorazová likvidácia privážaných odpadových vôd zo žúmp, lapačov tukov a domových ČOV – Cena za likvidáciu odpadových vôd pre právnické osoby sa stanoví ako súčin jednotkovej ceny za likvidáciu odpadovej vody prípustného znečistenia […]

Opravy a úpravy pomníkov na miestnom cintoríne v Zázrivej / 2020-12-31

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest, že v zmysle platného prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Zázrivá, je povolené realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe  povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky. Stavebné úpravy je nájomca povinný […]

Plán zasadaní na rok 2020 / 2020-12-31

zazriva

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 02. 2020 28. 05. 2020 10. 09. 2020 26. 11. 2020 Obecné zastupiteľstvá: 12. 03. 2020 11. 06. 2020 24. 09. 2020 10. 12. 2020 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej / 2020-12-31

Obec Zázrivá v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, získala financie na projekt “Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej” – číslo zmluvy IROP-Z-302021K445-222-13 s podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2020-12-31

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov “Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú […]

Cenník vývozu privážaných odpadových vôd zo žúmp / 2020-12-31

Výňatok z cenníka služieb účinného od 1. 10. 2019 Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV: Obec Zázrivá Prvá likvidácia Opakovaná likvidácia Dopravné náklady bez DPH s DPH bez DPH s DPH […]

110. VÝROČIE PRISTÁTIE FRANCÚZSKYCH VZDUCHOPLAVCOV V ZÁZRIVEJ NAD OSADOU KOZINSKÁ / 2020-12-31

Pristátie francúzskych vzduchoplavcov v Zázrivej nad osadou Kozinská, dňa 4. októbra 1909, okolo 13:30 hod. Dňa 8. októbra 2019 sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné osadenie pamätného kameňa a informačného panelu. 3. októbra 1909 o 15:00 hod. sa v švajčiarskom meste Schlieren pri Zürichu začali štvrté preteky Gordona Benneta. O deň neskôr, 4. októbra 1909, […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]