Výsledky opakovaného dobrovoľného testovanie na COVID-19 v obci Zázrivá / 2020-12-15

Dobrovoľné testovanie v dňoch 21. – 22.11.2020 Počet testovaných s TP v Zázrivej počet pozitívnych s TP v Zázrivej Počet testovaných bez TP v Zázrivej Počet pozitívnych bez TP v Zázrivej 517 4 115 12 TP – skratka pre trvalý pobyt   Užitočné odkazy: https://www.somzodpovedny.sk/ https://korona.gov.sk/ https://spolocnazodpovednost.mil.sk/93993/home.php https://www.zmos.sk/specialna-web-stranka-k-celoplosnemu-testovaniu–oznam/mid/405616/.html#m_405616  

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-12-15

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 15.12.2020 08:00:00 do: 15.12.2020 18:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja / 2020-12-30

Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Žilinskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Bude slúžiť objednávateľovi dopravy pre udeľovanie licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, určovanie trás na spojoch a linkách vo verejnom záujme.

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 14.09.2020 / 2020-12-30

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 14.09.2020 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 14.09.2020, č. 31-49 2020.  

Informácia pre chovateľov ošípaných / 2020-12-30

Sú dva spôsoby, ako možno chovať ošípané – na klasickej farme, alebo na tzv. „D“ farme. Klasická farma Pokiaľ mám zaregistrovanú klasickú farmu, stačí ju rozšíriť o ošípané. Je potrebné zájsť na veterinárnu správu a tam rozšíriť farmu o chov ošípaných. Alebo si môžem zaregistrovať farmu novú. Potom je možné prisúvať ošípané zo zaregistrovaných chovov […]

Sčítanie obyvateľov SODB 20201 / 2021-03-31

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na […]

obecný úrad otvorený v núdzovom režime / 2020-11-28

zazriva

Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie, Obec Zázrivá oznamuje, že od 16.10.2020 do odvolania bude obecný úrad otvorený v núdzovom režime. To znamená, že je potrebné, aby občania, ktorí potrebujú vybaviť svoje žiadosti, kontaktovali pracovníkov obce telefonicky alebo zazvonili na zvonček, ktorý je umiestnený na vchodových dverách úradu. Pracovníci podľa svojich možností vybavia každého občana, prosíme […]

Pracovná pozícia kuchár/kuchárka / 2020-12-15

Centrum sociálnych služieb Terchová, pracovisko Zázrivá, Havrania 35, ponúka voľnú pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka, s možným nástupom od 01.01.2021. Požiadavky – výučný list v odbore kuchár Platové podmienky – mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z – Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 677,50 € + osobný príplatok (v zmysle § 10 zákona […]

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Dôležitý oznam farského úradu / 2020-12-12

Vzhľadom na aktuálne platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na maximálne 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania veriacim udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Kto sa teda svätej omše nezúčastní, nemá hriech. Dodržanie maximálneho počtu osôb v kostole pri liturgii bude organizované prostredníctvom delegovaného usporiadateľa. Prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí […]

Vyhlásenie núdzového stavu a opatrenia Covid-19 platné od 1.10.2020 / 2020-12-15

Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z 30. septembra 2020- vo forme PDF Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 1. októbra 2020 – vo forme […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]

Výročie SNP / 2020-12-31

Členovia ZO KSS a  DHZ Zázrivá spolu so starostom JUDr. Matúšom Mníchom položili veniec k pamätníku – soche partizána, pred zdravotným strediskom, pri príležitosti výročia SNP. Krátkym slovom a minútku ticha si uctili pamiatku tých, ktorí obetovali svoje životy za oslobodenie našej obce Zázrivá.

Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov a žúmp / 2020-12-31

Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov z lapačov tukov, ČOV privážaných do výpustných miest na verejnej kanalizácii a) Jednorazová likvidácia privážaných odpadových vôd zo žúmp, lapačov tukov a domových ČOV – Cena za likvidáciu odpadových vôd pre právnické osoby sa stanoví ako súčin jednotkovej ceny za likvidáciu odpadovej vody prípustného znečistenia […]

Opravy a úpravy pomníkov na miestnom cintoríne v Zázrivej / 2020-12-31

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest, že v zmysle platného prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Zázrivá, je povolené realizovať stavebné úpravy hrobového miesta len na základe  povolenia prevádzkovateľa pohrebiska, pričom za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka, náhrobnej dosky hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky. Stavebné úpravy je nájomca povinný […]

Plán zasadaní na rok 2020 / 2020-12-31

zazriva

Pracovné stretnutia poslancov: 27. 02. 2020 28. 05. 2020 10. 09. 2020 26. 11. 2020 Obecné zastupiteľstvá: 12. 03. 2020 11. 06. 2020 24. 09. 2020 10. 12. 2020 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej / 2020-12-31

Obec Zázrivá v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, získala financie na projekt “Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej” – číslo zmluvy IROP-Z-302021K445-222-13 s podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2020-12-31

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov “Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú […]

Cenník vývozu privážaných odpadových vôd zo žúmp / 2020-12-31

Výňatok z cenníka služieb účinného od 1. 10. 2019 Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Jednorazová a opakovaná likvidácia privážaných odpadových vôd pre domácnosti je stanovená paušálne podľa obcí. Cena je za jeden vývoz vozidlom. Výkon služby je vykonávaný na príslušných ČOV: Obec Zázrivá Prvá likvidácia Opakovaná likvidácia Dopravné náklady bez DPH s DPH bez DPH s DPH […]

110. VÝROČIE PRISTÁTIE FRANCÚZSKYCH VZDUCHOPLAVCOV V ZÁZRIVEJ NAD OSADOU KOZINSKÁ / 2020-12-31

Pristátie francúzskych vzduchoplavcov v Zázrivej nad osadou Kozinská, dňa 4. októbra 1909, okolo 13:30 hod. Dňa 8. októbra 2019 sa pri tejto príležitosti konalo slávnostné osadenie pamätného kameňa a informačného panelu. 3. októbra 1909 o 15:00 hod. sa v švajčiarskom meste Schlieren pri Zürichu začali štvrté preteky Gordona Benneta. O deň neskôr, 4. októbra 1909, […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]