Zastavme šírenie afrického moru ošípaných / 2022-05-15

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a […]

Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých / 2022-05-15

Po zverejnení výzvy  sa Obecná knižnica v Zázrivej zapojila  projektom „Aktualizácia  a doplnenie knižného fondu literatúrou pre deti, mládež a dospelých” do grantového programu Fondu na podporu umenia 5.1.4., Akvizícia knižníc. Zaevidovaná žiadosť č. 21-514-04616 bola podporená sumou 1000 €. Pri  spoluúčasti obce vo výške 208,85€ sa zakúpilo celkom 105 kníh, ktoré obohatia knižničný fond […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-11-13

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 13.01.2022 08:00:00 do: 13.01.2022 15:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2022 / 2022-12-31

Plán zasadaní OZ – 2022:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 24. 02. 2022 10. 03. 2022 26.05.2022 09. 06. 2022 08. 09. 2022 22. 09. 2022 24. 11. 2022 08. 12. 2022 Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)  

Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 09.12.2021 / 2022-03-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 09.12.2021 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 09.12.2021, č. 74-104/2021.      

Mapa zimnej údržby 2021-2022 / 2022-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný Nový rok / 2022-01-28

Vianoce sú láska, Vianoce sú darovanie, Vianoce sú šťastie. Vianoce sú vtedy, keď ste Ty a Tvoja rodina šťastnými. Preto Vám želáme plné priehrštie lásky a posielame vám desiatky modlitieb, ktoré vás ochránia po celý budúci rok.   Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022 Vám praje Matúš Mních s pracovným kolektívom obce […]

Kalendár 2022 / 2022-02-15

Milí občania! Obec Zázrivá aj tento rok bude v priebehu vianočných sviatkov, distribuovať kalendáre do domácností v našej obci prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva. Kalendáre obsahujú krásne zábery našej obce a jej okolia. V prípade, že kalendár Vám nebude do konca januára 2022 domov doručený, môžete si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade. Veríme, že Vás touto […]

Street workout ihrisko Zázrivá / 2022-12-31

Obec Zázrivá získala dotáciu v rámci dotačného systému Žilinského samosprávneho kraja –  Regionálne dotácie 2021 – Orava vo výške  1100,- € na projekt Street workout ihrisko Zázrivá. Cieľom tohto projektu je podporiť mládež v rozvoji telesnej kultúry a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania prvého street workout – fitness ihriska v obci Zázrivá. Street workout ihrisko umožní mládeži […]

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2022 – 2024 / 2022-12-31

zazriva

Schválený rozpočet na roky 2022 – 2024 – príjmy   Schválený rozpočet na roky 2022 – 2024 – výdaje  

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K / 2022-06-18

VIAC AKO NI(C)K je linka pomoci pre všetky deti, ktoré sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým si môžu o tom pohovoriť. Násilie na deťoch má viaceré formy. Patrí k nemu napr. ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, zanedbávanie atď. Na nás sa […]

Webová náučná online hra o obci Zázrivá / 2023-12-15

Zahrajte si online spoznávaniu hru o obci Zázrivá. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu. Spustenie hry je cez odkaz v QR kóde v strede obrázka. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete čítačku QR kódov v mobilnom telefóne. V novších smartfónoch je čítačka zabudovaná priamo […]

Vitamínové balíčky pre našich seniorov / 2022-02-15

Milí naši starkí! Mesiac október nám každoročne pripomína, že tak, ako po lete prichádza farebná jeseň, prichádza po mladosti jeseň života. Staroba a október preto patria k sebe a vyzývajú nás, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a sklonili sa pred šedinami Vás všetkých. Kvôli dlhodobo pretrvávajúcej nepriaznivej situácii Obec Zázrivá v najbližších dňoch bude […]

„Zdravie je ako perla v mori, ktorú si treba chrániť. Ak sme zdraví nechýba nám nič ku šťastiu.“ / 2022-05-15

Zdravie je to jediné, čo si želáme pri narodení dieťaťa. Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktorý sa nám v živote môže dostať. Čas, ktorý rodičia venujú svojim deťom a čas, ktorý venujeme svojim potomkom má veľkú cenu. I napriek tomu, že žijeme v dobe uponáhľanej, plnej práce a povinností nie […]

Preventívne opatrenia súvisiacich s výskytom medveďa hnedého / 2022-06-15

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého Vás ako samosprávu, ktorej sa týka preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19), týmto žiadame o zverejnenie našej prvej reportáže k tejto téme na svojich komunikačných kanáloch (webové sídlo, sociálne siete a pod.). […]

Rekonštrukcia pamätníka SNP v obci Zázrivá / 2022-05-15

Obec Zázrivá na základe žiadosti z roku 2020 získala dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky, na rekonštrukciu pamätníka SNP v obci Zázrivá v celkovej výške 12 000 €. Pamätník SNP bol daný do užívania v roku 1975, odvtedy sa na ňom vykonávala len bežná údržba spočívajúca v aplikovaný ochranných náterov, plenia, kosenia a strihania okrasných […]

Možnosť testovania / 2022-05-15

Možnosť testovania:  MOM AG testy PCR testy DONsP L.N.Jéhego Nemocničná 1944 Dolný Kubín Manipulačný poplatok 5,- €   Objednanie: www.korona.gov.sk Po – Pia: 7:00 – 15:30   So – Ne: 7:00 – 11:00 objednanie www.korona.gov.sk Po – Pia: 7:00 – 15:30   So: 7:00 – 11:00 MHM Company ul. Športovcov 6 Dolný Kubín poplatok 10,- […]

ONLINE TURISTICKÁ MAPA MALÁ FATRA / 2022-12-31

Prinášame všetkým nadšencom potulkách po prírode, interaktívny link turistickej mapy Malá Fatra od firmy VKÚ Harmanec, ktorý je sprístupnený na webe a môžete si ho dať na svoje webové stránky, alebo len tak prezerať v elektronickej podobe. Pevne veríme, že Vás táto malá pozornosť poteší.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]