Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1345
Marta Lášticová
81-2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 6/2015
-60 €
pdf
pdf
3
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
doc
doc
1
Spišská katolícka charita
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
17
ÚPSVaR Dolný Kubín
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestanosti
0 €
pdf
pdf
19
Spišská katolícka charita
Dodatok č.1/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
37
Orange Slovensko, a.s.
17-2012 Služby mobilného operatora - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: B0340277
0 €
pdf
pdf
27
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
7-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
28
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
8-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
29
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
9-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
32
TEAM AGRO, s. r. o.
12-2012 Odborná starostlivosť na projekt s názvom „Viacúčelové športové ihrisko"
0 €
pdf
pdf
33
Ministerstvo kultúry Slevenskej republiky
13-2012 Kultúrne poukazy
0 €
pdf
pdf
39
Slovak Telecom, a.s.
19-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
38
Orange Slovensko, a.s.
18-2012 Služby mobilného operatora - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: B0627410
0 €
pdf
pdf
40
Slovak Telecom, a.s.
20-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
41
Slovak Telecom, a.s.
21-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
42
Slovak Telecom, a.s.
22-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
43
Slovak Telecom, a.s.
23-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
45
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25-2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
68
Katastrálny úrad v Žiline, IČO: 37808095, DIČ: 2021618137
28-2012 Zmluva č. 156/2012 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
0 €
pdf
pdf
630
Stanislav Žúbor, Stred 101, 027 05 Zázrivá, IČO: 40170624
53 - Zmluva o zimnej údržbe ciest č.2/2012
0 €
pdf
pdf
629
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36403431, IČ DPH: SK2020127835

52 - Zmluva o preprave osôb
0 €
pdf
pdf
631
Gustáv Krška, Stred 314, 027 05 Zázrivá, IČO: 37974122
54 - Zmluva o zimnej údržbe ciest č.1/2012
0 €
pdf
pdf
650
Slovenský hydrometeorologický ústav, IČO: 156884
63-2013 Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
0 €
pdf
pdf
689
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
65-2013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a o rganizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
727
SK-NIC, a.s., DIČ: 2020310754, IČDPH: SK2020310754
81-2013 NÁVRH NA UZAVRETIE REGISTRÁTORSKEJ ZMLUVY S BUDÚCIM REGISTRÁTOROM
0 €
pdf
pdf
791
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ: 0037905511
13-2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec
0 €
pdf
pdf
728
Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod - Ovocie zelenina, IČO: 45 316 767, DIČ: SK1020450497
82-2013 Zmluva o spolupráci
0 €
pdf
pdf
735
VÚB BANKA, IČO: 31320155
85-2013 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
0 €
pdf
pdf
746
SAGI, s.r.o., IČO: 36 434 191, IČ DPH: SK2022050877
93-2013 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Zázrivá
0 €
pdf
pdf
748
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
94-2013 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
759
Peter Jurík, a manž. Erika Juríková
102-2013 Dodatok č.4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č.2, podpísanej dňa 28.9. 2007
0 €
pdf
pdf
760
Vladimír Šumský, Erika Smolková
103-2013 Dodatok č.4 k nájomnej zmluve o nájme bytu č.1, podpísanej dňa 28. 9. 2007
0 €
pdf
pdf
761
Mária Gaššová, Milan Piroh
104-2013 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve o nájme bytu č.3, podpísanej dňa 28.9. 2007
0 €
pdf
pdf
781
Janka Záhorová, IČO: 4426747
4-2014 Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku č. 2/2012 zo dňa 1.7. 2012
0 €
pdf
pdf
790
Stredoslovenská energetika, a.s, IČO: 36403008
12-2014 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie číslo 9100158686
0 €
pdf
pdf
769
Cukráreň – Mária Tomková, IČO: 43675239
108-2013 Dodatok č. 7 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2007 zo dňa 13. 7. 2007
0 €
pdf
pdf
776
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
110-2013 Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009 pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.1.2014
0 €
pdf
pdf
787
Spoločný školský úrad
10-2014 Dodatok č.1 k zmluve o zriadení školského úradu podľa § 7o ods. 2 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29.01. 2012
0 €
pdf
pdf
822
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO:35815256, DIČ: 2020259802
33-2014 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
0 €
pdf
pdf
845
Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod, IČO: 10842098, DIČ: SK1020450497
45-2014 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI a KÚPNA ZMLUVA
0 €
pdf
pdf
1 2 3 39