Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
854
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
51-2014 D O H O D A č. 23/2014 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
855
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
52-2014 ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
0 €
pdf
pdf
858
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469 , IČDPH: SK2020273893
54-2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
859
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
55-2014 Dodatok č . l k Dohode č. 9 /§52/NS/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
0 €
pdf
pdf
860
OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, IČO: 420 634 18, D IČ :2022607818
56-2014 Nájomná zmluva č. 17/2013 na pozemok vo vlastníctve obce uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
0 €
pdf
pdf
863
Metodicko-pedagogické centrum, IČO: 00 164 348, DIČ: 2020798714
57-2014 Zmluva o účasti na projekte č. 23182/26120130025, „Aktivizujúce metódy vo výchove".
0 €
pdf
pdf
871
Stredoslovenská energetika, a. s., IČO: 36 403 008
61-2014 Dohoda o vyplatení jednorazového lojalitného bonusu za rok 2013
0 €
pdf
pdf
874
JUDr. Milan Migo
63-2014 Mandátna zmluva
0 €
pdf
pdf
883
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne
66-2014 DOHODA číslo 22/§ 52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
0 €
pdf
pdf
887
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne
70-2014 DOHODA č. 23/§10/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
884
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne
67-2014 DOHODA č. 33/§ 52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
0 €
pdf
pdf
886
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36672254
69-2014 ZMLUVA č. 489/2014 o poskytnutí technicko-ekonomických dát a technických údajov uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka
0 €
pdf
pdf
889
Metodicko-pedagogické centrum, IČO: 00 164 348, DIČ: 2020798714
72-2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 23182/26120130025
0 €
pdf
pdf
890
Organika s.r.o., IČO: 44 555 156, DIČ: 2022731293
73-2014 KÚPNA ZMLUVA č. 2014255 - Školský mliečny program
0 €
pdf
pdf
892
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
75-2014 Dodatok č.l k Dohode č. 22/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
0 €
pdf
pdf
893
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
76-2014 Dodatok č.l k Dohode č. 33/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
0 €
pdf
pdf
896
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 37905511, DIČ:0037905511
78-2014 DOHODA č. 23/§ 10/2015 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
905
Gustáv Krška, IČO: 00315010
87-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
906
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
88-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
907
Albín Borončo, IČO: 40974715
89-2014 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
918
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866, IČ DPH: SK2020571520
4-2015 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/000592-002
0 €
pdf
pdf
925
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
9-2015 Dohoda č. 8/§ 52a/2015/ NP VAOTP-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
0 €
pdf
pdf
926
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
10-2015 Dohoda č. 13/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
0 €
pdf
pdf
927
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
11-2015 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
941
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36403431, IČ DPH: SK2020127835
19-2015 Dodatok č. 1. k Zmluve o preprave osôb
0 €
pdf
pdf
935
Jozef Červeň
Zmluva 9 2015 Cerven 30 Rokov Web
0 €
pdf
pdf
938
SFÉRA, a.s., Továrenská 14, 811 09 Bratislava 1
16-2015 Darovacia zmluva PC
0 €
pdf
pdf
940
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, IČO: 00623521, DIČ: 2020668331
18-2015 Zmluva o zabezpečovaní odvozu tuhého komunálneho odpadu
0 €
pdf
pdf
946
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893
22-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
945
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35976853, DIČ: 2022119836,
22-2015 Zamestnávateľská zmluva
0 €
pdf
pdf
947
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, IČ DPH: SK7020000262
23-2015 Nájomná zmluva č. 665/2015/CE
0 €
pdf
pdf
961
CVO, s.r.o., IČO: 45710562, DIČ: 2023103511
34-2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
0 €
pdf
pdf
954
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
28-2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0 €
pdf
pdf
963
Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484
36-2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
0 €
pdf
pdf
972
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
41-2015 Zmluva o výpožičke PC Matrika
0 €
pdf
pdf
977
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
45-2015 Doda tok č .l k Dohode č. 9/§52a/2015
0 €
pdf
pdf
979
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
46-2015 Dodatok č . l k Dohode č . 6/§52/2015
0 €
pdf
pdf
980
Organika s.r.o., IČO: 44 555 156, DIČ: 2022731293
47-2015 Ukončenie zmluvného vzťahu
0 €
pdf
pdf
981
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 202010668
48-2015 Ukončenie zmluvného vzťahu
0 €
pdf
pdf
986
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601, IČ DPH: SK 2020795601
53-2015 - Výpoveď Hromadnej licenčnej zmluvy č. VP/08/06936/002
0 €
pdf
pdf
1 2 3 4 40