Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1246
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
108-2017 Dohoda č. 17/20/012/10
0 €
pdf
pdf
1249
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, DIČ: 2020834475
111-2017 Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve uzatvorenej 3. 4. 2017
0 €
pdf
pdf
1154
Ivan Blesák
115-2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 5/2016
0 €
pdf
pdf
1258
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
3-2018 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb T-COM
0 €
pdf
pdf
1264
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
8-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabespečení systé,u združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej zo dňa 29.6.2016
0 €
pdf
pdf
1263
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
7-2018 Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1307
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051, DIČ: 2020500724
47-2018 Dohoda o zrušení zmluvy - Kúpna zmluva č. Z201730277_Z
0 €
pdf
pdf
1309
Sunsoft plus spol. s r.o., IČO: 31590128, DIČ: 2020425088, IČDPH: SK2020425088
49-2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1308
VÚB, a.s., IČO: 31320155
48-2018 Zmluva o bežnom účte
0 €
pdf
pdf
1327
Mesto Dolný Kubín, IČO: 00314463, DIČ: 2021339254
65-2018 mandátna zmluva
0 €
pdf
pdf
1224
Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, DIČ: 2022187453, IČDPH: SK 2022187453
62-2018 Vecné bremeno - Rozšírenie NN siete Pod Pupovcom III
0 €
pdf
pdf
1334
MADE s.r.o., IČO: 36041688
72-2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1378
Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
110-2018 Zmluva o pripojeni zariadenia do distribučnej siete
0 €
pdf
pdf
1438
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
41-2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1389
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
4-2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zapespečení systému združeného nakladania s odpadmi zo dňa 30.6.2016
0 €
pdf
pdf
1371
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
104-2018 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
1434
GGFS s.r.o., IČO: 47 079 690, DIČ: 2023770892, IČ DPH: SK2023770892
37-2019 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom
0 €
pdf
pdf
1418
Margita Voleková
25-2019 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1376
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
109-2018 Dohoda č. 18/20/010/2, uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
1404
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
15-2019 Dodatok č. 03-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1390
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
5-2019 Dodatok č.2 k zmluve o dotácii - kompostér
0 €
pdf
pdf
1391
KOVOT s.r.o., IČO: 46 415 807, IČDPH: SK2023375871, DIČ: 2023375871
6-2019 Zmluva č. 2019/53 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce Zázrivá
0 €
pdf
pdf
1416
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
23-2019 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
0 €
pdf
pdf
1413
Slovak Telekom a. s, Bajkalská 28, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893
21-2019 Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1422
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
29-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet
0 €
pdf
pdf
1414
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
22-2019 Dodatok č. 04-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1402
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
13-2019 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fnančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1403
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
14-2019 Dodatok č. 02-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1452
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
52-2019 Dodatok č. 06-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1423
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
30-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet Security
0 €
pdf
pdf
1449
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
50-2019 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016
0 €
pdf
pdf
1453
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
54-2019 Rámcová zmluva o spolupráci
0 €
pdf
pdf
1479
Commander Services s.r.o, IČO: 51183455
04-2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0 €
pdf
pdf
1482
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
07-2020 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1483
NATUR-PACK a.s., IČO: 35 979 798
08-2020 Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
0 €
pdf
pdf
1485
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
10-2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-V0-187/2020
0 €
pdf
pdf
1486
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802
11-2020 Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1539
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3,824 67 Bratislava, IČO: 00166197
45-2020 Zmluva o výpožičke
0 €
pdf
pdf
1497
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
16-2020 Dodatok č. 02-2020 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1542
SLJ s.ro., IČO: 51740290, DIČ: 2120782994, IČ DPH: SK2120782994
48-2020 Zmluva o zimnej údržbe ciest
0 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 6 39