Oznamy

NÁVRH VZN OBCE ZÁZRIVÁ č. 7 – 23/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá / 2019-12-14

zazriva

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Zázrivá č. 7 – 23/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona číslo č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2019-12-12

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 12. 12. 2020 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

ADVENTNÉ ČÍTANIE / 2019-12-11

Obecná knižnica v Zázrivej organizuje pre žiakov základnej školy v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE , ktoré sa bude konať dňa 10.12.2019 – 11.12.2012 v našej knižnici. Hrdinami projektu sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičmi a deťmi prostredníctvom knihy a spoločného čítania, zároveň obohacovania krásou […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2019-12-10

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne od: 10.12.2019 08:00:00 do: 10.12.2019 14:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská […]

Čižmička pre sv. Mikuláša / 2019-12-08

Zázrivská mládež srdečne pozýva rodičov s deťmi na podujatie Čižmička pre sv. Mikuláša, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu (8. decembra) o 16. hodine v Kultúrnom dome Zázrivá. Ako vstupné je detská čižmička, do ktorej deti na konci podujatia dostanú odmenu. Program zahŕňa: 16:00 – 17:00 Umývanie čižmičiek a následné workshopy pre deti 16:30 – […]

Uzávera lesnej cesty Zázrivá – Oravská Lesná / 2019-12-07

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo ako správca Lesnej cesty Oravská Lesná-Zázrivá súhlasia s úplnou uzáverou tejto lesnej cesty na dobu vykonania stavby „ Havarijný stav LC Zázrivá – Oravská Lesná – zosuv“ po dohode so stavebníkom MBM GROUP a.s., t.j. od 02.09.2019 do 07.12.2019. Odštepný závod Námestovo Miestneho priemyslu 569, 029 01 […]

Premiéra filmu “Šanca prežiť” / 2019-11-30

Priatelia naši, príďte s nami stráviť príjemný sobotňajší podvečer pri premiére filmu o našej stanici…všetkých Vás srdečne pozývame… Premiéra filmu “Šanca prežiť” Uverejnil používateľ Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá Piatok 8. novembra 2019   Poznačte si do kalendára ? 30.11.2019 o 17:00h v Kultúrnom dome v Zázrivej  

Zápis „ Zázrivský diferák 2019 „ / 2019-11-15

V nedeľu 25.8.2019 sa uskutočnila v Zázrivej súťaž doma vyrobených traktorov „ Zázrivský diferák 2019 „. Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich, ktorí predviedli nielen odvahu ale hlavne zručnosť. Táto súťaž má už peknú tradíciu, tento ročník bol v poradí 16. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách 4×4 a 2×4, kde sa zbierali body v cúvaní s […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2019-11-13

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne od: 13.11.2019 08:30:00 do: 13.11.201915:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, […]

Výzva na predkladanie cenových ponúk – zimná údržba ciest 2019-2120 / 2019-10-30

Obec Zázrivá vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Zázrivá na sezónu zima 2019-2020. Svoje Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 29.10.2019, 10:00. Opis a špecifikácia predmetu zákazky: – Udržiavanie miestnych komunikácií v zjazdnom stave, čistenie od napadnutého snehu. – Zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve […]