Oznamy

Výsledky komunálnych volieb konané dňa 10.11.2018 v Zázrivej / 2018-12-31

zazriva

Výsledky komunálnych volieb konané dňa 10.11.2018 v Zázrivej     okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1097 1041 2138 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 423 348 771 Počet odovzdaných obálok 423 348 771 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 420 345 […]

Posvätenie adventného venca / 2018-12-31

V nedeľu 2.12.2018 po svätej omši, sme sa zišli na námestí, kde nám náš duchovný otec Mgr. Dušan Seman posvätil spoločný adventný veniec a zapálili sme na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá symbolizuje nádej.  Zároveň nám poprial, aby sme tento čas, plný očakávania slávnosti Narodenia Pána, prežili v radosti, pokání a konaní dobra. Pán starosta JUDr. Matúš Mních […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 23.11.2018 a UZNESENIE 4-2018 / 2018-12-28

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 23.11.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23.11.2018, č. 4-2018.

Daj Boh šťastia tejto zemi… / 2018-12-26

Dňa 26.12.2018 o 16:00 hod. sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej uskutoční vianočné pásmo pri príležitosti radostného prežitia Vianočných sviatkov. Účinkujú: FSk Kýčera, ĽH Zázrivá, DFS Zázrivček a FSk Senková.

Vývoz separovaného a komunálneho odpadu cez sviatky / 2018-12-24

Obecný úrad Zázrivá oznamuje občanom, že vývoz separovaného a komunálneho odpadu bude v sobotu 22.12.2018.  

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019-2021 / 2018-12-15

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 – príjmy       Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 – výdaje

Návrh Dodatoku č. 3 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2018-12-15

zazriva

Návrh Dodatoku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji / 2018-12-13

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji. Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: a/ Aktívny mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Zázrivá a do obecného zastupiteľstva v obci Zázrivá / 2018-12-12

zazriva

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Zázrivá Obec Zázrivá uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: p.č. meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany 1. Matúš […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2018-12-12

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 12.12.2018 / Streda / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej […]