Oznamy

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2018-12-12

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 12.12.2018 / Streda / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej […]

Adventné čítanie / 2018-12-11

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizuje pre žiakov základnej školy podujatia, ktoré sa budú konať dňa 11.12.2018 v našej knižnici. Hrdinami projektu sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičmi a deťmi prostredníctvom knihy a spoločného čítania, zároveň obohacovania krásou slova, krásou […]

Oznámenie o určení počtu poslancov / 2018-12-10

zazriva

OBEC ZÁZRIVÁ OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávnych obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej, podľa §166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 2/2018 zo dňa 08.06.2018 určilo, že […]

Vianočné trhy 2018 / 2018-12-09

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy dňa: 9.12.2018 v KD program: 12:30 hod. MŠ Zázrivá 13:00 hod. ZŠ Zázrivá 13:30 hod. Fsk Podšíp zo Stankovian 14:00 hod. malí heligonkári zo Zázrivej 14:30 hod. DFS Zázrivček 15:00 hod. Ľudová hudba zo Zázrivej 16:00 hod. zasvietenie vianočného stromčeka, starosta obce, Zázrivá, Fsk Kýčera   Vianočne […]

Čižmička pre Mikuláša / 2018-12-02

Zázrivská mládež srdečne pozýva rodičov s deťmi na podujatie Čižmička pre Mikuláša, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu (2 .decembra)  o 16. hodine v Kultúrnom dome Zázrivá. Ako vstupné je detská čižmička, do ktorej deti dostanú odmenu.  02. 12. 2018 16:00-20:00 Kultúrny dom Zázrivá PROGRAM: × umývanie čižmičiek × workshopy pre deti × mini disco […]

Práca s detiskami v Zázrivej – spoločné stretnutie / 2018-11-30

Práca s detiskami v Zázrivej – spoločné stretnutie Piatok 30. november 2018 o 18:00 Je tu moment, na ktorý ste všetci čakali. Finálne stretnutie všetkých skupín obyvateľstva, ktoré by mali záujem prispieť svojím nápadom a názorom k tomu, aby sme spoločne mohli vytvoriť Koncepciu práce s detiskami v Zázrivej. Stretneme sa 30.11, v piatok, o […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2018-11-30

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá  ustanovujúce  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 29. 11. 2018 /štvrtok / o 15.30 hod. v kultúrnom dome v prisálí v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Oznámenie výsledkov volieb do […]

Matej Hlbočan a jeho tvorba / 2018-11-28

Kováč Otruba from Matej Hlbočan on Vimeo. Dokument vznikol ako semestrálna práca na predmet Audiovizuálna tvorba. Autor Matej Hlbočan chcel videom ozrejmiť divákovi biografiu a výrobu kovaných predmetov mladého kováča Petra Otrubu, ktorý žije v Zázrivej Lezecká stena Zázrivá from Matej Hlbočan on Vimeo. Hlavným podnetom pri vizualizácii a výrobe bolo zviditeľnenie a vystavenie audiovizuálnej […]

Návrh VZN O VYHRADENÍ MIESTA A USTANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ OBCE ZÁZRIVÁ / 2018-11-28

zazriva

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ……../2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá Na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení […]

Návrh VZN KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV / 2018-11-28

zazriva

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁZRIVÁ č. …../2018 KTORÝM SA UPRAVUJÚ NIEKTORÉ PODMIENKY DRŽANIA PSOV   Obec Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“). […]