Oznamy

ZÁPISNICA ZO DŇA 21.09.2018 A UZNESENIE 3-2018 / 2018-11-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 21.09.2018 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 21.09.2018, č. 3-2018.  

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2018-11-23

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 23.11.2018 /piatok/ o 16.00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej komisie. 4. Rôzne […]

Výzva na predkladanie cenových ponúk – zimná údržba ciest / 2018-11-13

Obec Zázrivá vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Zázrivá na sezónu zima 2018-2019. Svoje Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 13.11.2018. Opis a špecifikácia predmetu zákazky: – Udržiavanie miestnych komunikácií v zjazdnom stave, čistenie od napadnutého snehu. – Zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu […]

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácie pre voliča / 2018-11-10

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.   II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 […]

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov obce Zázrivá / 2018-11-10

Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá OZNÁMENIE o zverejnení počtu obyvateľov obce Zázrivá Obec Zázrivá v zmysle §171 ods. 9 a v zmysle §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá ku dňu vyhlásenia […]

Trasa Valašskej Kultúry / 2018-10-30

Názov projektu: Trasa Valašskej Kultúry Vedúci partner: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” (www.procarpathia.pl) Partneri: P1. Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina (www.do-fenix.sk) P2. Województwo Podkarpackie (www.podkarpackie.pl) P3. Regionálna rozvojová agentúra Svidník (www.rrasvidnik.sk) P4. Województwo Małopolskie (www.malopolska.pl) P5. Związek Podhalan w Polsce (www.zwiazek-podhalan.com) P6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER (www.deltapartner.org.pl) […]

Modernizácia miestneho rozhlasu / 2018-10-28

Vážený spoluobčania, Po rokoch fungovania obecného rozhlasu sme pristúpili k jeho modernizácii, kvôli skvalitneniu toku informácií k Vám. Za týmto cieľom sme obstarali moderné digitálne zariadenie, ktoré ponúka väčší komfort a kvalitu obsluhy miestneho rozhlasu. Nová technológia ponúka prehľadnú archiváciu všetkých oznamov,  ktoré môžete po kliknutí na odkaz (alebo priamo z odkazu na úvodnej webovej oficiálnej stránke webu obce […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 08.06.2018 A UZNESENIE 2-2018 / 2018-10-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 08.06.2018 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 08.06.2018, č. 2-2018.

Deň úcty k starším 2018 / 2018-10-28

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na krátky kultúrny program pri príležitosti: Dňa úcty k starším 28.10.2018 o 12:30 hod. do KD V programe vystúpia deti z MŠ a ZŠ, DFS Zázrivček, Oravskí richtári, súčasťou podujatia bude kulinársky workshop a zasadenie lipy na námestí pri príležitosti 100.výročia vzniku Československej republiky.

Kulinárske stretnutie všetkých milovníkov tradičných a jedinečných receptov / 2018-10-28

Kulinárske stretnutie v Zázrivej predstaví tradičné jedlá z regiónu Obec Zázrivá organizuje 28.10.2018 podujatie zamerané na varenie tradičných jedál z regiónu. Kulinárske stretnutie bude zamerané na varenie tradičných a menej známych starosvetských jedál zo zázrivských dolín. Kulinárske stretnutie chce napomôcť zachovaniu jedinečných receptov z regiónu, ktoré sa zachovali v miestnej gastronómii avšak pomaly miznú spolu […]