Oznamy

Kollárovci / 2016-10-14

14.10.2016 o 18.30 hod. v piatok,  budú u nás vystupovať Kollárovci, predaj vstupeniek – 043 5896 138 –  kultúrny dom Zázrivá. Vstupné 10 €  

Zázrivskí folklóristi postúpili na Krajskú súťaž / 2016-10-05

Dňa 9.7.2016 sa folkloristi zo Zázrivej zúčastnili regionálnej postupovej súťaže hudobného folklóru dospelých “STRETNUTIE S PIESŇOU”, ktorá bola súčasťou 16. Bačovských dní v Malatinej. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti, aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k […]

Zápisnica OZ v Zázrivej zo dňa 10.06.2016 / 2016-09-28

Z á p i s n i c a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 10. 06. 2016 o 1600 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva  zahájil starosta JUDr. Matúš Mních, privítal prítomných poslancov, prečítal program zasadnutia. 2. Za zapisovateľa bol určený Anton Drengubiak, overovatelia: […]

Uznesenie 2-2016 OZ v Zázrivej / 2016-09-25

U Z N E S E N I E zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,  konaného dňa:  10. 06.  2016,  č.:  2 / 2016. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Žiadosť  p. Antona Hakáča, Havrania 112, 027 05 Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku parc. č. C KN 2994/2, TTP o výmere 26 m2 […]

Stretnutie s piesňou / 2016-09-25

Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Obec Zázrivá Vás pozýva na súťaž Stretnutie s piesňou. Stretnutie s piesňou je celoštátná postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Jej hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu. […]

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2016-09-23

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 23. 09. 2016 /piatok/ o 16.00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. s týmto programom: 1.  Otvorenie zasadnutia. 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.  Voľba návrhovej komisie. […]

Zázrivský diferák 2016 / 2016-08-28

  Pozývame vás do Zázrivej XIII ročník súťaže doma vyrobených traktorov, kde si zmerajú sily v rôznych disciplínach súťažiaci z celej Oravy. Súťaž začína 28.08.2016 o 11:00 a koná sa v Zázrivej, časti Paseky. Prezentácia traktorov: 10:00 Začiatok súťaže: 11:00 Kontakt pre informácie súťažiacich a návštevníkov: Milota Papalová – 0907 476 063 – m.papalova@gmail.com, Karol […]

V Tureckej Hlboká orba na skvelom 2. mieste vo varení halušiek / 2016-08-22

V Tureckej Hlboká orba na skvelom 2. mieste vo varení halušiek

Gratulujeme k vynikajúcemu druhému miestu tímu Hlboká orba zo Zázrivej  menovite: Peter Smoleň, Ján Smoleň, Maroš Petera a Maroš Karcol v súťaži – Halušky FEST Turecká 2016 – Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek, ktoré sa konal 15. – 16.7.2016 Výsledky súťaže a informácie o podujatí tu:    

2. ročník týždeň čítania deťom / 2016-08-15

Dňa 3.júna 2016 sa v Základnej škole v Zázrivej  konal  2. ročník čítania deťom v Slovenskej republike. Termín čítania bol vyhlásený od 30. mája do  5. júna 2016. Patronát nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska..Tento celoslovenský projekt bol zameraný na rodinu a deti. Deťom sme čítali z knižky Adam a čarovná šmykľavka od slovenskej […]

„Deň Európy“ v Záhrebe / 2016-07-28

Obec Zázrivá sa zúčastnila podujatia „Deň Európy“ v Záhrebe dňa 7. mája 2016. V prílohe uverejňujeme ďakovný list pána veľvyslanca Juraja Priputena, a výstrižok článku Deň Európy z chorv. vydania časopisu Story.