Oznamy

zasadanie Obecného zastupiteľstva / 2012-05-25

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta Mgr. Matúš Mních obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 25. 05. 2012 / piatok/ o 15.30 hod, na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1.    Otvorenie zasadnutia. 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. […]

Slávnostné privítanie detí do života / 2012-05-20

Obec Zázrivá organizuje v nedeľu 20.5.2012 o 15°° hod. ” Slávnostné privítanie detí do života“, ktoré sa narodili v roku 2011. Zoznam detí narodených v roku 2011 Ema Zaťková – rodičia: Ján Zaťko a Monika Fašánková Viktória Zajacová – rodičia: Matúš a Daniela Zajacovci Jakub Karcol – rodičia: Vladimír a Mária Karcolovci Nela Janká – […]

Podujatia v obecnej knižnici / 2012-05-18

Obecná knižnica v Zázrivej usporiadala v priebehu marca 2012 širokú škálu podujatí pre všetky vekové kategórie. Škôlkári sa potešili predstaveniu kníh pre deti pod názvom Hráme sa s knižkami, maňuškovému divadielku Máša  medveď a podujatiu pod názvom Ako rozprávajú zvieratká. Pre prvý stupeň to bola hodina hlasného čítania pod názvom Prvák, prvák, vystrč rožky! Ďalej […]

Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej / 2012-04-30

Obec Zázrivá sa zaradila medzi úspešných uchádzačov o poskytnutie finančnej  podpory z rezervy predsedníčky vlády v rámci programu „Náš vidiek“. Na projekt „Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej“ bola schválená finančná podpora vo výške 10 000,- €. Cieľom projektu je zabránenie postupnému chátraniu zrúcaniny kostola a vybudovanie dôstojného pietneho miesta v areáli cintorína, bezpečné pre návštevníkov a milovníkov […]

Výberové konanie na ťažbu dreva / 2012-04-30

Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá vyhlasuje výberové konanie na prevedenie rubných úmyselných ťažieb a prebierok v porastoch Urbáru v Zázrivej. Záujemcovia o tieto práce sa môžu prihlásiť do 30.4.2012 v kancelárii Urbáru v Zázrivej, Stred 197 alebo na tel č. 0915 896972 Urbár, p.s. tiež ponúka pílenie dreva na objednávku (krovy a iné rezivo podľa požiadavky). Informácie na mailovej adrese:  urbarzazriva@dkubin.sk alebo na […]

Marec mesiac Knihy / 2012-04-28

Dňa 22. marca 2012 Obecná knižnica v Zázrivej organizovala podujatie. Hosťami podujatia boli Ing. Ondrej Štyrák a pán Miroslav Karcol. Básne Ondreja Štyráka boli publikované v zbierke Štyri sezónne básne. Účastníkom stretnutia autor porozprával svoje zážitky o zrode básní ako aj samotnej knihy. Povesti spod Rozsutca od Miroslava Karcola mali aj majú medzi čitateľmi priaznivý […]

Stretnutie s milovníkom prírody / 2012-04-25

Obec Zázrivá v rámci mesiaca venovaného ochrane prírody poriada dňa 25.4.2012 pre Základnú škola akciu zameranú na ochranu prírody a živočíchov, ktorej lektorom bude pán Metod Macek.

Výkup oceľového šrotu a farebných kovov / 2012-04-14

Súkromná firma vykupuje oceľový šrot a farebné kovy v sobotu t.j. 14.04.2012 v zbernom dvore v Zázrivej od 08,00 – 17,00 hod. Kontakt: 0908 148 248 E-mail: dreimetal@gmail.com

Výsledky parlamentných volieb SR 2012 / 2012-04-10

Počet platných hlasov odovzdaných v obci Zázrivá, pre každú politickú stranu hnutie alebo koalíciu: Číslo Názov politickej strany Volebný okrsok č. 1 Volebný okrsok č. 2 Spolu č. 1 Zelení 1 3 4 č. 2 Kresťanskodemokratické hnutie 99 98 197 č. 3 Strana demokratické hnutie 2 1 3 č. 4 Slovenská národná strana 55 47 […]

Výzva na uzavretie nájomnej zmluvy za hrobové miesta – aktualizácia / 2012-03-31

V zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. O pohrebníctve  a platného VZN Obce Zázrivá č. 10-02/2008 o správe a prevádzkovaní pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska – Obec Zázrivá, je povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového miesta a vyrubovať nájomné. Nájomná zmluva sa dojednáva za hrobové miesta nachádzajúce sa v Novom a Starom cintoríne na dobu 10 rokov, pri novovzniknutých hrobových miestach […]