Oznamy

Výzva na uzavretie nájomnej zmluvy za hrobové miesta – aktualizácia / 2012-03-31

V zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. O pohrebníctve  a platného VZN Obce Zázrivá č. 10-02/2008 o správe a prevádzkovaní pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska – Obec Zázrivá, je povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového miesta a vyrubovať nájomné. Nájomná zmluva sa dojednáva za hrobové miesta nachádzajúce sa v Novom a Starom cintoríne na dobu 10 rokov, pri novovzniknutých hrobových miestach […]

UZNESENIE OZ zo dňa: 09. 02. 2012 / 2012-03-28

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,konaného dňa:  09. 02.  2012,  č.:  1 / 2011. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A/Berie na vedomie: 1. Žiadosť p. Boženy Kôpkovej, Stred 422, Zázrivá o pridelenie obecného bytu. 2. Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia pri rodinnom dome p. Pavla Pazderu, Havrania 49, Zázrivá. 3. Žiadosť p. Kubáškovej, Stred 123, Zázrivá o osvetlenie križovatky ku pošte. […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej / 2012-03-28

Zápisnica zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 09. 02. 2012 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.   Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta privítal 9  prítomných poslancov (všetkých), štyroch kandidátov na hlavného kontrolóra, občanov na zasadaní OZ. 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Tibor […]

Povodňová aktivita / 2012-03-28

V sobotu 25.2.2012 okolo 4:00 ho sa v obci Zázrivá, miestna časť začala vylievať voda na miestnu komunikáciu, nakoľko koryto potoka bolo plné ľadu a ľadovej drte, potok sa vylial na cestu. Starostom obce bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity v obci. Povodňová aktivita bola vyhlásená na celé územie katastra obce, nakoľko potoky sa začali vylievať aj v Končitej, v Ústredí […]

BURZA DETSKÝCH A TEHOTENSKÝCH VECÍ / 2012-03-23

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na BURZU DETSKÝCH A TEHOTENSKÝCH VECÍ dňa 23. marca 2012 v prísalí Kultúrneho domu v Zázrivej Zber vecí: 22.marec 2012 od 13.00 – 16.00 Predaj vecí: 23. marec 2012 (t.j. piatok) od 10.00 – 16.00 Predávať môžete detské (0-18 rokov) a tehotenské oblečenie, hračky, kočíky, postieľky, bicykle, trojkolky […]

Stretnutie pracovnej skupiny pre Zázrivské dni 2012 / 2012-03-21

Všetkých, ktorí sa chcú podieľať na príprave a realizácii Zázrivských dní 2012, pozývame v stredu t.j. 21.3.2012 o 15:00 na pracovné stretnutie v zasadačke obecného úradu. Vítaní sú všetci, ktorí vedia pomôcť konštruktívnym nápadom, skúsenosťami, vlastnou prácou, sponzorstvom či akoukoľvek drobnosťou. Bližšie informácie na tel.č . 0907 476 063 p. Papalová tel.č. 0908 941 052 […]

Výsledky súťaže 7. ročníka voľných lyžiarskych a snowboardových pretekov mládeže a dospelých o pohár starostu obce Zázrivá / 2012-03-13

  Súťaže sa zúčastnilo 43 účastníkov, ktorí skončili v nasledovnom poradí: kategória – Deti do 6 rokov 1. Mních Richard – Zázrivá, čas 01:15,52   kategória – Deti do 10 rokov 1. Solín Jakub – Detva, čas 01:22,35   kategória – Chlapci do 15 rokov 1. Žitko Dominik – ZVL Dolný Kubín, čas 00:46,10 2. Bobček […]

30 rokov lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým krajom / 2012-03-10

Žiline by sa našlo asi málo lyžiarov turistov, ktorí by nepoznali podujatie familiárne nazývané Jánošíkov kraj. Nesporne patrí medzi vrcholné podujatia regionálnej turistiky a mnohí z nás ho považujú takmer za sviatočný deň lyžiarskej turistiky. Takýto status si tento prechod vyslúžil nielen dobrou prácou a zanietením ľudí podieľajúcich sa na jeho príprave, ale dôležitý je […]

Stretnutie primátorov a starostov s prezidentom SR / 2012-02-28

Prezident SR Ivan Gašparovič privítal 11. január 2012 na tradičnom novoročnom stretnutí v Prezidentskom paláci predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska. Na stretnutí bolo prítomných asi 140 Slovenska. „Všetky naše stretnutia majú pre mňa veľmi veľký význam, význam pre pochopenie situácií, ktoré v miestach a obciach sú,“ povedal na úvod stretnutia prezident. V príhovore Ivan […]

Nástenný kalendár Zázrivá 2012 / 2012-02-28

Obec Zázrivá vydala nástenný kalendár Zázrivá 2012. Jeden kus kalendára je do každej domácnosti s trvalým pobytom distribuovaný cez poslancov príslušného obvodu. Rodiny ktoré kalendár ešte neobdržali, kontaktujte prosím svojich poslancov. V prípade ďalšieho záujmu je možné kalendár zakúpiť na obecnom úrade v Zázrivej  alebo u p. Juríka. Cena za kus je 5€. Kontakt: karol.karcol@gmail.com […]