Oznamy

Plán zasadaní OZ na rok 2012 / 2012-12-20

Pracovné stretnutia poslancov: 27.  1. 2012 18.  5. 2012 7.  9. 2012 30. 11. 2012 Obecné zastupiteľstvá: 9.   2. 2012 25.   5. 2012 14.   9. 2012 7.  12. 2012

Vianočný pozdrav pre knižnicu / 2012-12-20

Dňa 16. novembra 2012 Obecná knižnica Zázrivá organizovala v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne podujatie pod názvom Vianočný pozdrav pre knižnicu. Témou podujatia bolo zhotovenie vianočného pozdravu, kde žiaci podľa vlastnej fantázie a tvorivosti vytvorili svoje pozdravy. Žiakov sme zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá je realizovaná v rámci mikroprojektu Kultúra […]

1. ročník Zázrivských vianočných trhov / 2012-12-16

Obec Zázrivá v spolupráci s Materským centrom OVEČKOVO, Materskou školou v Zázrivej a s dobrovoľníkmi Vás všetkých srdečne pozýva na: 1. ročník  Zázrivských vianočných trhov, ktoré budú 16.12.2013 o 12.30 hod. v kultúrnom dome v Zázrivej. Pripravili sme pre Vás jarmok výrobkov a hračiek našich detí a remeselníkov, prezentácia ľudových remesiel, tvorivé dielne spojené s […]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej – pozvánka / 2012-12-13

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 13. 12. 2012 / štvrtok / o 15.30 hod, na obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej / 2012-11-30

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 13.09.2012  na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.   Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starostu  privítal 8  prítomných poslancov na zasadaní OZ a oboznámil ich s programom zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili. 1. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, […]

UZNESENIE OZ zo dňa: 19. 09. 2012 / 2012-11-30

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  13. 09. 2012,  č.:  4/2012.   OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Správu starostu obce p. JUDr. Matúša Mnícha o jednaní s Ministerstvom pôdohospodárstva k odstúpeniu od zmluvy na projekt rekonštrukcie Základnej školy v Zázrivej . 2.Žiadosť o súhlasné stanovisko obce k odkúpeniu pozemku C KN parc. č. 1748/2, ostatné plochy o výmere […]

Dožinky / 2012-10-28

V sobotu 8.9.2012 FS Kýčera zúčastnila na dožinkách v družobnej obci Horní Tošanovice na Morave. Krojovaný sprievod spolu s konským záprahom a dožinkovými vencami putoval od motorestu do areálu bývalého JZD. Okrem členov FS Kýčera tu boli aj zástupcovia družobných obcí Lutiše, Strečno a Jaworze z Poľska. Na záver bola súťaž vo varení bryndzových halušiek, kde skončila FS Kýčera na 3. […]

Spustenie kanalizácie a čističky odpadových vôd / 2012-10-20

Oravská vodárenská spoločnosť (OVS), a.s. Dolný Kubín odovzdala 31. júla do užívania kanalizáciu a čističku odpadových vôd (ČOV) v Zázrivej. Investičné náklady stavby, s ktorou začali v roku 2009, dosiahli podľa generálneho riaditeľa OVS, a.s. Milana Ďaďa 500.000 eur. „Využili sme projektovú dokumentáciu, ktorú sme zhotovili a vyfinancovali ako podklad pre pôvodný projekt odkanalizovania Oravy. […]

Zbierka použitého oblečenia / 2012-10-11

Vážení občania, Obec Zázrivá v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžu občania priniesť: oblečenie na leto a zimu, pre deti i dospelých lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony látky (minimálne 1m2, prosíme, nedávajte nám odrezky a zbytky látok) domáce potreby (riad – hrnce, panvice, poháre, hrnčeky, taniere) periny ( náplň […]

Príprava propagačného materiálu / 2012-10-10

Obec Zázrivá sa pripravuje vydať a distribuovať propagačný materiál o obci Zázrivá s cieľom použitia na veľtrhoch zameraných na cestovný ruch, v informačných strediskách, na výstavách a spoločenských podujatiach. Obsah a forma propagačného materiálu bude prispôsobený cieľovej skupine návštevníkov – turistov. Ponúkame Vám možnosť spropagovať služby súvisiace cestovným ruchom pripadne Vaše ubytovacie zariadenie. Prosím kontaktujte […]