Oznamy

Žiadosť o spoluprácu pri riešení bezpečnostnej situácie / 2012-09-16

Obvodné oddelenie PZ Dolný Kubín OZNAM Vážení spoluobčania! Polícia v Dolnom Kubíne Vás touto cestou žiada o spoluprácu pri riešení bezpečnostnej situácie v našej obci ako aj v celom okrese Dolný Kubín. V poslednom období bol v obciach Oravy zaznamenaný zvýšený výskyt krádeží vlámaním do motorových vozidiel a rodinných domov resp. bytov. Tiež boli zaznamenané […]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej – pozvánka / 2012-09-13

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 13.09.2012 /štvrtok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Voľba návrhovej komisie. 4. Rôzne […]

Ochrana úrody pred požiarmi / 2012-08-30

K obdobiu leta a slnka patrí aj zvýšená aktivita poľnohospodárov, s ktorou súvisí zber a skladovanie úrody. Aj v touto formou by sme Vám preto chceli pripomenúť možné nebezpečenstvo vzniku požiarov v letnom období, teda v období zberu a skladovania úrody. Pri požiaroch, ktoré v tomto čase vznikajú zohráva najväčšiu úlohu človek a jeho aktivity, […]

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek / 2012-08-30

Dňa 23. júna 2012 v obci Zázrivá sa uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek. Súťažilo 23 družstiev, prevažne zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Zoznam družstiev: Matica Slovenská Rijeka (Chorvátsko) Matica Slovenská v Srbsku, Báčsky Petrovec (Srbsko) Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka Kovačica (Srbsko) Slávia Nadlak (Rumunsko) Čerpotocká gastronomická jednotka Čerpotok (Rumunsko) […]

Zázrivské dni – výsledky súťaží / 2012-08-28

V rámci podujatia Zázrivské dni 2012 sa konali súťaže určené pre návštevníkov v tradičných prácach našich predkov. Súťažiaci sa umiestnili v nasledujúcom poradí: Súťaž v skladaní sena 1. Kôpková Mária – Ligasová Mária 2. Mäsiarová Jana – Mäsiar Miroslav 3. Otrubová Anna – Žúbor  Ján Súťaž v skladaní drabinovca 1. Mäsiar Miroslav st. – Mäsiar […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej / 2012-07-30

Z á p i s n i c a zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 25. 05. 2012 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.   Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta    privítal 7  prítomných poslancov , občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 2.   Určenie zapisovateľa […]

UZNESENIE OZ zo dňa: 25. 05. 2012 / 2012-07-30

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 25.05.2012, č.:2/2012. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu pre p. Ivetu Kozákovú, Stred 87, Zázrivá. 2.Žiadosť p. Ing. Františka Smiška s manž., bytom Bieloruská 5, Michalovce o poskytnutie súčinnosti pri realizácii protipovodňových opatrení. 3.Žiadosť p. Albína Chudaša, Havrania 34, Zázrivá o finančný príspevok na […]

Kolo nás – sčítanie krojovaných / 2012-07-22

Oblečte si kroj a prijdite do Zázrivej na sčítanie krojovaných –  21.7.2012. 11:00 hod.   Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej 12:00 hod.   ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček „Kolo nás ?!“ sčítanie krojovaných

Súťaž vo výrobe syrových korbáčikov / 2012-07-21

  Prosíme tých, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže vo výrobe syrových korbáčikov na Zázrivských Dňoch 2012, aby sa prihlásili na tel. č.: 0907 476 063, 09158 66382, 043 5823 232, 043 5896 138 u pani Papalovej alebo osobne na obecnom úrade, prípadne e-mailom na karol.karcol@gmail.com. Prihlásiť sa môžete najneskôr v deň súťaže t.j. sobota […]

Separujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina / 2012-06-30

Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina Každý z nás ročne „vyrobí“ takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie, a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A […]