Oznamy

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-03-13

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 13.03.2020 08:30 do: 13.03.2020 15:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej […]

ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – zrušené / 2020-03-13

zazriva

V súvislosti s možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR, starosta obce Zázrivá ruší   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej   V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá neverejné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej /z dôvodu […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-03-11

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne že v termíne od: 11.03.2020 08:30:00 do: 11.03.2020 15:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – NARIADENIE KONANIA O ZAČATÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV / 2020-03-10

Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách nariaďuje […]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / 2020-02-29

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 […]

Oznámenie emailovej adresy – žiadosť o hlasovací preukaz / 2020-02-29

OZNÁMENIE emailovej adresy                      Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme  emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. februára 2020. podatelna@zazriva.com JUDr. Matúš […]

Prosba o podporu v hlasovaní – ŽIHADIELKO / 2020-02-29

Mesto Dolný Kubín má tento rok poslednú možnosť získať úplne nové kvalitné detské ihrisko ŽIHADIELKO. Preto by sme Vás ešte chceli ešte poprosiť o Vašu podporu. Hlasovať je potrebné každý deň, aby sme mali čo najväčšiu šancu. Na začiatku je potrebné sa zaregistrovať. Hlasovanie je bezplatné a nezaberie Vám viac ako 4 minúty. Okrem hlasovania […]

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 / 2020-02-28

Na základe § 60 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou, pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa bude zdržiavať mimo jej […]

Zázrivské Fašiangy 2020 / 2020-02-22

Obec Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva na Zázrivské fašiangy, ktoré budú 22.2.2020 v Kultúrnom dome. Chceli by sme Vás pozvať do fašiangového sprievodu, kto má záujem sa môže prihlásiť na č. t. 0907476063. Večerný program začne o 18.hod. privítaním fašiangových masiek a v kultúrnom programe sa nám predstaví DFS Zázrivček, ĽH Zázrivá, Fsk Ľubovník + […]

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií / 2020-02-19

OZNÁMENIE  emailovej adresy     Na základe § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme  emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby do Národnej  rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29. […]