Oznamy

Jarné upratovanie / 2013-04-26

Jarné upratovanie

Obec Zázrivá v spolupráci zo Základnou školou v Zázrivej, organizuje dňa  26.4.2013, pri príležitosti dňa Zeme jarné upratovanie – zbieranie smetí popri miestnych cestných komunikáciách. Žiaci ZŠ sa postarajú o poriadok na  menej frekventovaných cestách v našich osadách. Hlavný ťah Párnica – Terchová vyčistia uchádzači o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti za účelom realizácie menších […]

Rekondično – rehabilitačné pobyty ZZPO pre rok 2013 / 2013-04-23

Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z. v Tvrdošíne oznamuje, že v roku 2013 organizuje rekondično – rehabilitačné pobyty pre občanov a to nasledovne: A) Rekondičný pobyt pre dospelých: Pobyty sú určené pre seniorov z v regiónu Oravy – osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Pobyt začína v pondelok obedom, končí v sobotu raňajkami. 1) Termín: od 08.07.2013 […]

Slávnostné uvítanie do života / 2013-04-21

Srdečne Vás, milí rodičia, pozývame s Vašim dieťatkom na Slávnostné uvítanie do života, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2013 o 15°°hod., v kultúrnom dome v Zázrivej. Zoznam detí narodených v roku 2012 meno a priezvisko trvale bytom rodičia 1. Filip Majdiš Stred 393 Ján a Katarína Majdišovci 2. Filip Žúbor Biela 52 Peter a Veronika Žúborovci 3. Anna Fašánková […]

VZN 20-01-2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá a v centrách voľného času zriadených na území obce Zázrivá / 2013-04-10

obec Zázrivá

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 20-01/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá a v centrách voľného času zriadených na území obce Zázrivá VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.05.2013 Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR […]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 22.03.2013 / 2013-04-10

obec Zázrivá

Zápisnica zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa: 22.03.2013 na obecnom úrade v Zázrivej od 15.30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta    privítal 7  prítomných poslancov, hl. kontrolóra, občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľ: Ing. […]

UZNESENIE zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 22.03.2013 č. 1-2013 / 2013-04-10

obec Zázrivá

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  22.03.2013, č.: 1/2013. OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Žiadosť p. Štefánie Špirkovej, Havrania 113 o pridelenie sociálneho bytu. 2. Žiadosť o rekonštrukciu cesty v Doline pod Borkom od rodín Smoleňovej, Mandincovej, Matúšovej a Mahútovej. 3. Žiadosť o opravu cesty na Mlynisku  k rodinnému […]

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov / 2013-04-05

Veľká noc

Príjemné a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov, maminkám a dcérkam veľa vody, šibačov, chlapom a chlapcom veľa zábavy a všetkým radostnú rodinnú pohodu želá starosta obce Zázrivá Matúš Mních a pracovný kolektív  

Zoznam registrovaných ubytovateľov oprávnených vyberať daň z ubytovania / 2013-03-27

Miroslav Bartoš, Petrová 36 Ondrej Borončo, Havrania 27 Viera Polláková, Havrania Marián Callo, Havrania 81 Jozef Datko, Stred 228 Anton Drengubiak, Stred 345 Ján Fedor Stred, 180 Ing. Feranec, Havrania 22 Jozef Matúš Stred, Grúne Ing. Kyša Marián, Stred 243 Marián Vlado, Havrania 138 Adam Otruba, Stred 90 Ľubomír Scholtz, Havrania 103 Miroslav Glonek, Ráztoky […]

Nový kontajner na šatstvo / 2013-03-27

Pre veľký záujem obyvateľov obce zmysluplne zhodnocovať nepotrebné šatstvo, obec Zázrivá v spolupráci firmou Wtorpol, bezplatne zaistila špeciálne kontajner na zber šatstva a obuvi. Kontajner je umiestnení na parkovacej ploche pre Kultúrnym domom. Oprávnená spoločnosť bude kontajner vyprázdňovať v  mesačných  intervaloch, prípadne na požiadanie aj častejšie. Vyzberané veci sa budú následne triediť, použiteľné veci budú […]

2% z dani pre Zachrannu stanicu v Zazrivej / 2013-03-27

Záchranná stanica a Ekocentrum je jeden z prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Ak sa rozhodnete svoje 2% venovať na niečo čo má zmysel, budeme radi, ak sa rozhodnete pre nás – venovaním 2% z dane pomôžete podporiť aktivity a projekty Záchrannej stanice a podporiť tak záchranu živočíchov z voľnej prírody. Údaje: Prijímateľ pre 2% z […]