Oznamy

Výzva pre občanov / 2012-01-31

Obec Zázrivá oznamuje občanom, ktorý majú vhodné pozemky na výstavbu a chcú parcely zaradiť do druhého doplnku Územného plánu obce Zázrivá, aby do 31.1.2012 podali písomnú žiadosť na obec Zázrivá, v ktorej uvedú číslo parcely a vyznačia na katastrálnej mape miesto budúcej stavby. Bližšie informácie u Ing. Jána Žúbora (0908 929 177, stavebnyurad@zazriva.com) alebo u  Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@zazriva.com)

Voľby do NR SR 2012 / 2012-01-22

Dňa 10. 3. 2012 sa uskutočnia voľby do NR SR. Možnosť voliť majú všetci občania SR. Na základe možnosti voľby poštou, chce aj Obec Zázrivá informovať svojich občanov na možnosti ako sa zúčastniť volieb. Občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Zázrivá a zdržujú sa dlhodobo v zahraničí a budú v zahraničí aj v čase volieb, môžu sa ich […]

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce / 2012-01-20

  Obec Zázrivá  vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do 13.1. 2012 na […]

Nová oficiálna webová stránka obce Zázrivá / 2011-12-31

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Zázrivá, pripravili sme pre Vás kompletne vynovený web, ktorej obsah je prehľadnejší, ucelenejší, spĺňa najnovšie štandardy webových sídiel prístupnosti a v neposlednom rade je podstatne lepšie editovateľnejšia a modernejšia. Oficiálna webová stránka obce Zázrivá bude dostupná na webových adresách www.zazriva.sk, www.zazriva.com a www.obeczazriva.sk. Ospravedlňujeme sa vopred za drobné chybičky. Vaše podnety môžete konzultovať osobne alebo […]

Poďakovanie obce Zázrivá / 2011-12-30

Zrúcanina kostolíka je osobitný článok histórie, ku ktorému každý občan Zázrivej sa prikláňa pozitívnou reakciou k jeho záchrane pre ďalšie generácie a pre stretávanie sa za účelom oddychu a upokojenia. Obec Zázrivá v mene všetkých obyvateľov ďakuje Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., za dar, finančnej hotovosti  vo výške 2 000€, na rekonštrukciu starého kostola.   Ďakujeme.

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2011-12-16

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 16.12.2011 /piatok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom:   1.         Otvorenie zasadnutia 2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.         Voľba návrhovej komisie. 4.         Návrh rozpočtu obce, […]

Zasadanie poslancov obecného zastupiteľstva / 2011-12-09

24.11.2011 – Pracovné stretnutie obecnej rady 09.12.2011 – Zasadanie obecného zastupiteľstva

zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2011-12-09

Obecný úrad 027 05 Zázrivá, Stred č. 409, č. t.: 043/5896231, fax: 043/5896130 V Zázrivej, 06. 12. 2011   Starostovi obce Poslancom Obecného zastupiteľstva Hlavnému kontrolórovi Prednostovi Obecného úradu obce Zázrivá P  O  Z  V  Á  N  K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného […]

Súťaž na zimnú údržbu ciest / 2011-11-30

Obec Zázrivá vyhlasuje verejnú súťaž na zimnú údržbu ciest. Informácie o predmete verejnej súťaže u p. Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@gmail.com). Svoje ponuky predložte najneskôr do 30.11.2011 na obecný úrad v Zázrivej.