Distribúcia kompostérov

Harmonogram odovzdávania záhradných kompostérov
SOBOTA 07. septembra 2019 od 08:00 do 12:00,  v priestoroch parkoviska za kostolom.

Kontakt na prevzatie kompostérov: Jozef Matúš 0902 122 688, Radoslav Štyrák 0907 421 409

Kompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom.
Na základe schváleného projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním” Kód projektu: 310011K846 obec Zázrivá obstarala 870 ks kompostérov s objemom 1050 litrov.
Distribúcia kompostérov občanom prebehne na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí kompostéra. Zároveň svojím podpisom v preberacom protokole potvrdí vyššie uvedené náležitosti a vyhlásenie užívania po dobu 5 rokov.
Podmienkou prevzatia je preukázanie sa občana platným občianskym preukazom. Nájomca – občan bude musieť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať ho do komunálneho odpadu.
Veríme, že tieto kompostéry prispejú k zníženiu celkového objemu TKO (tuhý komunálny odpad). Súčasťou dodávky každého kompostéra bude návod na obsluhu – zloženie, nálepka a brožúra správneho kompostovania.

Obyvateľ obce si prevezme:
– 1 ks záhradného kompostéra typového čísla: Kompostér JRK PREMIUM 1050 (demontovaný),
– 1 ks návodu na obsluhu kompostéra a príručka pre správne kompostovanie,
– 1 ks označenia kompostéra formou nálepky, ktorú si nalepí na zložený kompostér,

Dokumenty na stiahnutie vo forme PDF
Preberací protokol
Príručka Kompostovanie v záhradných kompostéroch
Návod na obsluhu kompostéra

Video návod na zloženie kompostéra