Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá

· miesto realizácie projektu: Obec Zázrivá

· názov a stručný opis projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá.
Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia kompletnej sústavy verejného osvetlenia v obci Zázrivá, vzhľadom na jej vek a technický stav, zvýšenie bezpečnosti svetelnej sústavy, zníženie nákladov a zjednodušenie údržby sústavy verejného osvetlenia, zvýšenie kvality verejného osvetlenia prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami.

· názov a sídlo prijímateľa: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá

· dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: Projekt bol realizovaný so začiatkom prác 14.12.2015 a s ukončením 31.12.2015

·  názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SRMinisterstvo hospodárstva SRlogo opkhr
Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy: KaHR-22VS-1501

·  riadiaci orgán daného operačného programu:
Ministerstvo hospodárstva SRhttp://www.mhsr.sk/
Konkurencieschopnosť a hospodársky rasthttp://www.nsrr.sk/operacne-programy/konkurencieschopnost-hospodarsky-rast/

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku 448 150,36  €

Spolufinancovanie – 152 461,67 €

Celková preinvestovaná suma činí 600 612,03 €

· foto dokumentácia a vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu

 

Projekt je vo fáze udržateľnosti a je ukončený

tabulka-zazriva-s-foto-ver-

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázriv

Východisková situácia
Osvetľovaciu sústavu v obci Zázrivá tvorilo 321 ks svetelných bodov s 11 rozvádzačmi verejného osvetlenia (VO). Osvetľovacia sústava či jej časti boli zastarané a opotrebované úmerne svojmu veku. Výraznými nedostatkami VO bola jeho veľká vzdialenosť od vozovky, zlé smerovanie alebo umiestnenie svietidla, zapojenie sústavy bez regulačných prvkov a nemožnosť ich dodatočnej inštalácie. Nevyhovujúci stav VO stupňoval problémy s bezpečnosťou na miestnych komunikáciách a chodníkoch.


Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Hodnoty merateľných ukazovateľov sme dosiahli znížením spotreby elektrickej energie, znížením nákladov na prevádzku, prevenciou porúch a možnosťou využitia efektívnejšieho riadenia režimu VO. Realizáciou rekonštrukcie sme dosiahli značnú úsporu energie – 119,6 MWh/rok (cca. 430,62 GJ/rok) oproti predchádzajúcemu stavu. Po realizácii projektu obec získala nové, úsporné, moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.


Spôsob realizácie projektu
V rámci technického riešenia projektu došlo k: výmene 313 existujúcich svietidiel za nové osadené LED reflektor s vysokým svetelným tokom, doplneniu 182 nových svietidiel, výmene káblovej trasy vodiča VO, výmene 10 rozvádzačov VO komplet s výzbrojou, inštaláciou systému regulácie intenzity osvetlenia a zavedeniu riadenia a monitoringu VO formou vzdialeného dispečingu. Verejné osvetlenie je zmodernizované v súlade s platnými normami pre navrhovanie, prevádzku a kontrolu VO.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá