Návrh Dodatoku č. 4 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

zazriva

Návrh
Dodatok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Týmto dodatkom sa mení:

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka

v eurách

Počet žiakov k 15.09.2019 Celková výška dotácie na rok 2020
Materská škola 2 319,588 € 68 157 732 €
Školský klub detí (podľa počtu detí v ZŠ) 496,506 € 75 37 238 €
Školská jedáleň (žiak ZŠ a MŠ potenciálny stravník) 210,417 € 220 + 68 60 600 €
Centrum voľného času 145,298 € 124 18 017 €
Dotácia spolu ročne: 273 587 €
Dotácia mesačne 11x  22 800 €
Dotácia mesačne 1x 22 787 €

 

Tento dodatok:

a) bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: xx.xx.2019

b) bol vyhlásený dňa: xx.xx.2019 vyvesením na úradnej tabuli obce,

c) nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Návrh Dodatoku č. 4 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015 v PDF

zazriva