Návrh VZN č. 14 – 04/2019 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá

zazriva

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 04/2019 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá

Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§ 1

Úvodné ustanovenia

1)      Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu navštevujúce školu alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zázrivá v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

2)      Obec Zázrivá je zriaďovateľom školy: Základná škola s materskou školou, Stred 122, 027 05 Zázrivá, súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času.

3)      Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva:

a)      na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole,

b)      na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí,

c)      na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni,

d)      na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času.

4)      Účelom tohto VZN je určenie výšky príspevku v materskej škole a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zázrivá a stanovenie postupov úhrady.

 

§2

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

1)      Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

2)      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

3)      Zápis detí sa koná v Materskej škole v čase od 30. apríla do 31. mája. Riaditeľ školy  zverejní miesto a termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v mieste obvyklým spôsobom. Riaditeľ určí a zverejní aj miesto a termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.

4)      Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.

 

§ 3

Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

1)      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis)

2)      Povinná školská dochádzka je desať ročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši šestnásty rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.

3)      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

4)      Zápis detí sa koná v Základnej škole s materskou školou v čase od 1. apríla do 30. apríla, kalendárneho roka, ktorý je totožný s kalendárnym rokom, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ školy spolu s termínom zverejní aj miesto a čas konania zápisu v mieste obvyklým spôsobom.

 

§ 4

Určenie výšky príspevku  za pobyt dieťaťa v  materskej škole

1)      Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy mesačne na jedno dieťa  sumou  15,00 €.

2)      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a)      ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)      ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

d)      ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

§ 5

Určenie výšky príspevku  na čiastočnú úhradu  nákladov  spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí

1)      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského  klubu detí, ktorého    zriaďovateľom je obec Zázrivá,  prispieva zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou   3,00 € .

 

§ 6

Určenie výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1)      Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Zázrivá, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov.  S účinnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

2)      Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

3)      Príspevok sa skladá z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady jedálne. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je fixný mesačný poplatok za každého stravníka. Príspevok na čiastočnú úhradu na nákup potravín platí zákonný zástupca iba za dni, kedy sa dieťa/žiak stravovalo v školskej jedálni/materskej škole a cena za stravovanie sa pre jednotlivé vekové kategórie líši. Výšku príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín pre jednotlivé vekové kategórie uvádza nasledovná tabuľka. Cena je uvedená za jeden deň, kedy bolo dieťa prihlásené na stravovanie:

 
Veková skupina stravníkov Štátna dotácia na potraviny Úhrada zák. zástupcu Poznámka
stravník MŠ (2-5 rokov) 0,00 1,37  zahŕňa desiatu, obed a olovrant  zákonný zástupca platí celú cenu potravín
stravník MŠ (5 – 6 rokov- predškolák) 1,20 0,17 zahŕňa desiatu, obed a olovrant zákonný zástupca dopláca iba rozdiel medzi výškou štátnej dotácie a celkovou cenou potravín
stravník ZŠ  I. stupeň 1,20 0,00 vzťahuje sa iba na obedy štátna dotácia pokrýva celú cenu potravín
stravník ZŠ II. stupeň 1,20 0,00 vzťahuje sa iba na obedy štátna dotácia pokrýva celú cenu potravín

 4)      Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je 5,00 € / 1 mesiac za každého stravníka. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému v sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

5)      Štátna dotácia na nákup potravín je u žiakov základnej školy prioritne určená na úhradu ceny potravín použitých na prípravu školského obeda. V prípade záujmu o desiaty v školskej jedálni, zákonný zástupca bude cenu za desiaty hradiť v plnej výške 0,50 € za každú odobratú desiatu.

6)      V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 7.00 hod. ráno dňa, kedy sa dieťa/žiak nezúčastní na vyučovaní. Odhlásenie zo stravy urobí zákonný zástupca u vedúcej Školskej jedálne osobne alebo na tel. čísle: 043/ 5896121 alebo 0917 947 789.

7)      Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú štátnu dotáciu o 1,20 € iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed. Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje – zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.

8)      Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanec, cudzí stravník uhrádza príspevok na stravovanie formou mesačnej zálohy, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, prevodom na účet školskej jedálne číslo: SK88 0200 0000 0000 2993 0332. Štandardný spôsob úhrady je nastavenie trvalého prevodného príkazu na obdobie školského roka.

9)      Výška mesačnej zálohy je pre jednotlivé vekové kategórie rôzna. Mesačná záloha na stravné zahŕňa:

·           príspevok na nákup potravín,

·           príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov,

·           zálohu na stravné účtované v plnej výške v prípade neodhlásenia dieťaťa počas neprítomnosti v škole.

 
Výška mesačnej zálohy podľa veku dieťaťa
Stravník podľa veku Záloha na príspevok na potraviny Paušálny príspevok na režijné náklady Záloha na stravné v plnej výške (účtované pri neodhlásení dieťaťa, ktoré nie je prítomné v škole) Mesačná záloha spolu
MŠ 2–5 rokov 25,00 € 5,00 € 0,00 € 30,00 €
MŠ 5–6 rokov 3,00 € 5,00 € 3,00 € 11,00 €
ZŠ   1. stupeň 0,00 € 5,00 € 3,00 € 8,00 €
ZŠ   2. stupeň 0,00 € 5,00 € 3,00 € 8,00 €

10)  Vzniknutý preplatok vráti vedúca školskej jedálne po zúčtovaní školského roka zákonnému zástupcovi na účet, z ktorého boli hradené mesačné zálohy.

11)  Zamestnanci školy, školských zariadení a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov školskej jedálne v lehote a spôsobom uvedeným v § 6 odsek 8. v nasledovnej výške:

 
  Cena potravín Príspevok na režijné náklady Cena spolu za obed
Zamestnanci, cudzí stravníci 1,26 € 1,54 € 2,80 €

 

§ 7

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času

1)      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času, ktorého   zriaďovateľom je obec Zázrivá,  prispieva zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou   3,00 € za 1 krúžok.

 

§ 8

Spoločné ustanovenia

1)      Platnosť dokladu, ktorý  potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi predloženého v I. polroku  školského roka riaditeľovi školy  končí  k 31. januáru daného školského roka. Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy  končí k 31. augustu daného školského roka.

 

§ 9

Splatnosť príspevku

1)      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s pobytom dieťaťa v materskej škole, činnosťou  školského klubu detí, záujmovou činnosťou centra voľného času sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie.

2)      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza vopred do 25. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok platí.

 

§ 10

Záverečné ustanovenia

1)      Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Zázrivej uznesením číslo …/… zo dňa …/….

2)      Toto VZN bolo vyhlásené dňa …/… jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Zázrivá a nadobúda účinnosť dňa 01.10.2019.

3)      Týmto VZN sa ruší VZN č. 14-03/2016 zo dňa 04.12.2015.

4)      Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Zázrivá dňa 10.09.2019.

 

V Zázrivej, dňa  10.09.2019

 

 JUDr. Matúš Mních

 starosta obce