Návrh VZN O VYHRADENÍ MIESTA A USTANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ OBCE ZÁZRIVÁ

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie č. ……../2018

o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá

Na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zák. č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktorým vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá počas zákonom vyhlásenej volebnej kampane pre voľby vyhlásené a konané podľa zák. č. 180/2014 Z. z.:

 

Článok 1
 Základné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) vyhradzuje samospráva obce Zázrivá miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Zázrivá počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcípodľa zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 2
Vyhradenie miest a ustanovenie podmienok

 1) Pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane sú vyhradené miesta:
– dve oválne reklamné plochy pred kultúrnym domov v Zázrivej
2) Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených plôch uvedených v článku 2 ods. 1 tohto VZN) v obci nie je dovolené.
3) Umiestňovanie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
4) Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mus ízodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j., pre všetky kandidujúce subjekty musí byť vytvorený rovnomerný priestor na umiestnenie volebných plagátov.

5) Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na vylepovanie plagátov. Rozvrh plôch na miestach vyhradených podľa ods. 1 tohto článku určí obec Zázrivá bez zbytočného odkladu po tom, čo sa jej stane známym oficiálne zverejnenie celkového počtu kandidujúcich subjektov pre jednotlivé druhy volieb tak, aby vyhradené plochy zodpovedali zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

6) Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesto, ktoré obec označí prekonkrétny kandidujúci subjekt.Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, miesto ostane prázdne a na toto miesto nie je možné umiestniť volebný plagát iného kandidáta.

7) Kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní po skončení volebnej kampane odstrániť vylepené plagáty na vlastné náklady.
8) Pri vylepovaní a odstraňovaní volebných plagátov je kandidujúci subjekt, resp. ten, kto koná v prospech kandidujúceho subjektu, povinný postupovať tak, aby svojím konaním a postupom nepoškodil majetok Obce Zázrivá. Po odstránení vylepených volebných plagátov je povinný uviesť vyhradenú plochu do pôvodného stavu, pri tom je povinný dbať na čistotu a poriadok okolo vyhradeného miesta určeného na vylepovanie volebných plagátov.

 

Článok 3
Zodpovednosť

Za dodržanie povinnosti ustanovenej v článku 2  zodpovedá kandidujúci subjekt.

 

Článok 4
Záverečné ustanovenia

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Zázrivá dňa: 22.10.2018.

 

JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá