Návrh VZN Obce Zázrivá o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 N á v r h

Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Z á z r i v á   č. ……./2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Obecné zastupiteľstvo Obce  Zázrivá, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov,
a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa …………..na tomto všeobecne záväznom nariadení č. ……./2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

 

 • 1 Predmet úpravy
 1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám”) uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Zázrivá elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Zázrivávoči právnickými
  a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Zázrivá  podľa osobitných predpisov.
 2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Zázrivá prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.
 3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Zázrivá poskytuje, ako aj ich popis
  a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

 

 • 2 Osobitné ustanovenia
 1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie
  a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.
 2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Zázrivá vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

 

 • 3 Záverečné ustanovenia
 1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Zázrivej svojim uznesením č……………. / 2017 dňa ………………..
 2. VZN č. ……………. /2017 bolo vyvesené dňa …….. na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňa …………….

 

V obci  Zázrivá, dňa ………….

 

Návrh tohto VZN bol prejednaný na Obecnom zastupiteľstve v Zázrivej dňa 29. 09. 2017

 

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Untitled-1