Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje,
že od: 20.03.2019 10:30:00 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len “SSD”). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.
Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 20.03.2019 16:30:00 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.
Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.
Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

scan oznamu v PDF tu: