POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
08. 12. 2017 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2018 – 2020.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
7. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2018 – 2020.
8. VZN obce Zázrivá o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
9. Interpelácie poslancov.
10. Diskusia.
11. Schválenie uznesenia.
12. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

plagat_jedla_december_2017