POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
14. 03. 2019 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením.
6. Diskusia.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

 

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá