Radón a zdravie obyvateľstva

V súvislosti z prebiehajúcim monitoringom radónu v našej obci, sme pre Vás pripravili pár základných informácií ohľadom tejto problematiky.

1) ČO JE RADÓN?
Radón je prírodný rádioaktívny plyn bez chuti a zápachu, ktorý sa nachádza všade okolo nás. Vzniká v pôde a v horninách postupnou premenou uránu, odkiaľ sa uvoľňuje do
– pôdneho vzduchu,
– vody,
– vonkajšieho ovzdušia,
– vnútorného ovzdušia domov a bytov.

2) KDE MA MÔŽE RADÓN OHROZOVAŤ?
Vyšší výskyt radónu je vo vnútornom ovzduší domov a bytov, ktoré sú
– v priamom kontakte s podložím,
– nesprávne od izolované od zeme,
– nedostatočne vetrané,
– postavené zo stavebných materiálov s vyšším obsahom prírodných radionuklidov.

3) AKO RADÓN VPLÝVA NA ZDRAVIE?
Radón sa dostáva do pľúc dýchaním, kde
môže spôsobiť ich poškodenie a môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny. Príznaky rakoviny pľúc sa nemusia prejaviť okamžite, ale môžu sa prejaviť o niekoľko rokov až desiatok rokov.

4) POSTOJ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE (WHO) K RADÓNU
WHO odporúča venovať zvýšenú pozornosť problematike radónu. Radón predstavuje po fajčení druhé najväčšie riziko vzniku rakoviny pľúc.
Súvislosť medzi zvýšeným výskytom rakoviny pľúc a radónom bola jednoznačne preukázaná epidemiologickými štúdiami na obyvateľoch v oblastiach s vyšším výskytom radónu v podloží, v domoch a v bytoch.
Riziko vzniku rakoviny pľúc zapríčinené ožiarením radónom môže byť v rozmedzí 3% až 14% v závislosti od priemerného výskytu radónu v krajine.
WHO odporúča krajinám, aby výskyt radónu vo vnútornom ovzduší budov nebol vyšší ako 300 Bq/m3.
Z prieskumov vyplynulo, že obyvatelia vnímajú ožiarenie radónom ako najmenej významné riziko pre zdravie v porovnaní s ostatnými rizikovými faktormi ako sú UV žiarenie, rtg žiarenie a iné elektromagnetické polia.
Súčasné poznatky potvrdzujú, že najvyššie riziko pre zdravie predstavuje ožiarenie radónom v porovnaní s uvedenými rizikovými faktormi.

5) AKO SA RADÓN DOSTANE DO DOMU ALEBO BYTU?
Radón sa do domu alebo do bytu dostáva O zo zeme cez rôzne otvory, praskliny, netesnosti v stavebnej konštrukcii a difúziou,
– zo stavebného materiálu s vyšším obsahom prírodných rádionuklidov, napríklad vyrobeného zo škváry alebo popolčeka,
– z podzemnej vody pri sprchovaní, umývaní alebo varení.

6) AKO MÔŽEM ZISTIŤ, ČI MÁM RADÓN V DOME ALEBO V BYTE?
Prítomnosť radónu nevieme zistiť ľudskými zmyslami, ale meraním. Meranie radónu vo vnútornom ovzduší domov a bytov sa vykonáva jednoduchým meraním spravidla trvajúcim minimálne 3 mesiace organizáciou, ktorá má na to povolenie od ÚVZ SR.

7) AK MÔJ SUSED ZISTIL, ŽE MÁ PROBLÉM S RADÓNOM, MÔŽEM HO MAŤ AJ JA?
Áno, môžem ho mať aj ja. Výskyt radónu vo vnútornom ovzduší domov a bytov je rozdielny a závisí od
– výskytu radónu v pôdnom vzduchu,
– izolačného materiálu,
– stavebného materiálu,
– ročného obdobia,
– spôsobu vetrania,
– vykurovania.

Informačný leták o radóne na stiahnutie v PDF tu: