Separujme

Vážení občania, z dôvodu neustáleho zvyšovania množstva komunálneho odpadu v našej obci a zároveň aj platieb za tento odpad, vás obec opätovne vyzýva, k dôslednejšiemu separovaniu komunálneho odpadu. Správnym prístupom k separácii – triedeniu komunálneho odpadu sa výrazne zníži množstvo – objem komunálneho odpadu cca o 50 – 70% ( triedený odpad, biologický odpad, textil, ap.). Každá domácnosť okrem smetného koša na komunál, by mala mať vrecia v zelenej a žltej farbe na separovanie, ktoré si treba v prípade  potreby väčšieho počtu vriec alebo ich poškodenia vyzdvihnúť na obecnom úrade zdarma.  Pripomeňme si v skratke ako máme  separovať.

Do zelených kontajnerov alebo vriec zbierame sklo a patrí tu: okenné sklo, sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre a iné. Do skla nepatrí : keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, obrazovky, silne znečistené sklo napríklad farbami a iné. V Prípade väčšieho množstva skla, toto sklo treba odviezť do zberného dvora.

Do žltých vriec a kontajnerov dávame plasty a plasty zbierame spoločne s kovovými obalmi a tetrapakmi a patria tu: fólie, plastové obaly z domácností, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, hračky a iné plastové nádoby, čisté obaly z plechoviek a konzerv, kovové súčiastky, drôty, viacvrstvové obaly od mlieka, džúsov, smotany a iné. Konzervy, plechovky, tetrapaky treba vypláchnuť čistou vodou, aby nezostali zvyšky z jedál a stlačiť, aby nezaberali veľa miesta. Do plastu napr. nepatrí: guma, podlahová krytina, plasty znečistené chemickými látkami a iným, hrubo znečistené kovové obaly, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok. Keď má niekto viac plastového odpadu, treba ho priviesť do zberného dvora.

Papier zbierame buď prostredníctvom školského zberu, kde sa treba dohodnúť s riaditeľom školy alebo pravidelne k nám chodia vykupovať papier, kde dostaneme ako protihodnotu toal.papier, alebo servítky a vtedy to hlásime dopredu v miestnom rozhlase alebo taktiež doniesť do zberného dvora a patria tu: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny, papierové tašky, katalógy, obálky, pohľadnice a iné. Do papieru nepatrí: samoprepisovací a voskový papier, použité plienky, hygienické potreby, kopírovací papier, alobal a iné.

Textil a šatstvo zbierame do špeciálnych kontajnerov, ktoré máme napr. v osade Dolina a pri kultúrnom dome, odovzdávame ho čistý a zabalený v igelitovej taške a patrí tu : posteľná bielizeň, oblečenie, topánky, deky, prikrývky, klobúky, čiapky a iné.

Bio odpad nepatrí do nádob na komunálny odpad a taktiež sa zakazuje ho spaľovať a patrí tu napr.: tráva, lístie, konáre, burina, čajové vrecúška, zvyšky kávy, škrupiny z vajec, biologický odpad z kuchyne, zhnité ovocie a zelenina. Biomasu je nutné kompostovať a následne využiť ako hnojivo. Obec Zázrivá podala projekt, v ktorom, v prípade úspechu získa každá domácnosť dostane kompostér.

Elektro odpad odovzdávame na zbernom dvore alebo v rámci kúpi na predajni (nový za poškodený) a patrí tu napr.: počítačová technika, televízory, rádiá,  videá, žiarovky, žiarivky, ohrievače  a iné elektrospotrebiče.

Nespotrebované lieky odovzdávame v najbližšej lekárni do špeciálnej nádoby.

Pneumatiky sme povinný odovzdať v autoservise alebo pneuservise.

Drobný stavebný odpad odovzdávame na zbernom dvore za odplatu 0,078€/kg.

Napríklad: pálená tehla, obkladačky, dlaždice a iné.

Odpad s obsahom škodlivých látok odovzdáme na zbernom dvore ako sú:  autobatérie, odpadové motorové a mazacie oleje, farby, laky, lepidlá, rozpúšťadlá, obaly znečistené nebezpečnými látkami a iné, použité batérie a akumulátory odovzdávame do kontajnera v budove obecného úradu V Zázrivej.

 

Otváracie hodiny
Zberný dvor Zázrivá
Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá
 
Pondelok 09,00 hod.- 17,00 hod.
Utorok zatvorené.
 
Streda 09,00 hod.- 17,00 hod.
Štvrtok zatvorené
Piatok zatvorené.
 
Sobota 09,00 hod.- 17,00 hod.
Nedeľa zatvorené
 
Graf. č. 1 Grafické % zloženie komunálnych odpadov v obci

Graf. č. 1 Grafické % zloženie komunálnych odpadov v obci

 

 Graf. č. 2 Hmotnostné znázornenie zloženie komunálnych odpadov v kg v obci

Graf. č. 2 Hmotnostné znázornenie zloženie komunálnych odpadov v kg v obci

 

NATURPACK-sklo
NATURPACK-papier
NATURPACK-plasty