Trasa Valašskej Kultúry

Poland-Slovakia_SK_01_RGB-(

Názov projektu: Trasa Valašskej Kultúry
Vedúci partner: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“ (www.procarpathia.pl)

Partneri:
P1. Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina (www.do-fenix.sk)
P2. Województwo Podkarpackie (www.podkarpackie.pl)
P3. Regionálna rozvojová agentúra Svidník (www.rrasvidnik.sk)
P4. Województwo Małopolskie (www.malopolska.pl)
P5. Związek Podhalan w Polsce (www.zwiazek-podhalan.com)
P6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER (www.deltapartner.org.pl)
P7. Obec Oravská Polhora (www.oravskapolhora.sk)
P8. Obec Malatiná (www.malatina.sk)
P9. Obec Zázrivá (www.zazriva.com)

Program: Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Kód projektu: PLSK.01.01.00-18-0068/16
Obdobie realizácie: 01. 04. 2017 – 30. 10. 2018
Hodnota projektu: 1.849.179,11 EUR
Hodnota aktivít projektového partnera Obce Zázrivá: 220 554,04 EUR
Spolufinancovanie EÚ: 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Opis projektu:
Projekt Trasa valašskej kultúry (TVK) predpokladá vytvorenie medzinárodnej kultúrnej trasy založenej na valašskom dedičstve, opretej o zásady udržateľného rozvoja, t. j. s rešpektovaním lokálnych kultúrnych, prírodných a sociálnych zdrojov. Udržateľné využitie zdrojov znamená alternatívu k exploatačnej masovej turistike a v konečnom dôsledku ide o využívanie zdrojov s mysľou na budúce pokolenia. Prinavrátenie lokálneho historicko-kultúrneho dedičstva cez aktivity predpokladané v projekte (inventarizácia zdrojov kultúry, školenia a kultúrne workshopy, publikácie o valašskej kultúre, „valašské akcie” založené na cykle pastierskom a pasení oviec) umožní na novo objaviť a pripomenúť toto do zabudnutia zapadajúce dedičstvo. Následne Stretnutia na valašskej trase ich oživia tým, že im dajú reálny charakter – niečo čoho sa dá získať skúsenosťou, dotknúť a pocítiť namiesto len poznávania v podobe muzeálnej výstavy. Vytvorenie trasy otvorí v budúcnosti nové, spoločné možnosti pred lokálnymi komunitami, ktoré opierajúc sa o valašskú kultúru budú môcť vytvárať vlastnú kultúrnu ponuku napr. prostredníctvom remeselníckych tvorivých dielní, lokálnych valašských podujatí, výroby syrov a pod. Jedná sa o prvý a jediný takto komplexný projekt s turistickým charakterom pre celý región Karpát pohraničia PL-SK. Inováciou tu je idea ochrany kultúry krajiny cez jej sprístupnenie. Predstavuje prístup, ktorý je v súlade s trendmi navrhovania trvalo udržateľných turistických služieb. Dôsledkom je aktívna ochrana kultúry a krajiny oblasti poľsko-slovenského pohraničia znovuzhodnotením lokálneho historického dedičstva a využitím trvalo udržateľných postupov starostlivosti o krajinu.
Obec Zázrivá bude realizovať v priebehu projektu viacero aktivít investičného a neinvestičného charakteru. V obci bude vybudované pastierske centrum slúžiace ako expozícia mapujúca miestnu a regionálnu pastiersku kultúru, ale aj interaktívny priestor na prezentáciu a rozvíjanie tradícií a spoluprácu. Bude zrealizovaný prieskum pastierskej kultúry, tradícií v regióne a vydaná monografia. V spolupráci s miestnymi ľudovými hudbami a súbormi bude nahraté CD s pastierskou hudobnou tematikou regiónu. Prebehne viacero odborných workshopov, seminárov zameraných na ovčiarstvo, miestnu históriu, možnosti rozvoja ochrany prírody a krajiny, ale aj tradičné tesárstvo. Súčasťou projektu budú aj sezónne akcie pre verejnosť zamerané na pastierstvo, ovčiarske zvyky, či miestne kulinárske špeciality.

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie úrovne využitia potenciálu poľsko-slovenského pohraničia vďaka dedičstvu valašskej kultúry.
Špecifické ciele projektu sú:
– Zvýšenie poznania potenciálu pohraničia cez popularizáciu pastierskej kultúry
– Rekonštrukcia tradícií spojených s valašskou kultúrou a pastierstvom
– Vytvorenie integrovaného turistického produktu spojeného s valašskou kultúrou

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

reklama-projekt