Verejná dražba prebytočného majetku obce Zázrivá

Obec  Zázrivá vyhlasuje verejnú dražbu na nasledovný prebytočný majetok:

  • PRAGA V3S, rok výroby neznámi

V3S je pojazdná. Obhliadku je možné vykonať 12.03.2018 v čase od 8:00 – 12:00 v garáži pri budove pošty.

Záujemca predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke do podateľne obce alebo poštou do 16.03.2018. Obálka bude označená „V3S NEOTVÁRAŤ“. Najnižšia cena podania je 2 000 €. Vyhodnotenie ponúk bude 19.03.2018 o 10:00 na obecnom úrade v Zázrivej bez prítomnosti záujemcov.