Verejná dražba prebytočného majetku obce Zázrivá – TK 4K

Obec  Zázrivá vyhlasuje verejnú dražbu na nasledovný prebytočný majetok:

  • Malotraktor TK 4K – 14, rok výroby neznámi

Traktor je pojazdný. Obhliadku je možné vykonať 12.03.2018 v čase od 8:00 – 12:00 v garáži pod zdravotným strediskom.

Záujemca predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke do podateľne obce alebo poštou do 16.03.2018. Obálka bude označená „TRAKTOR NEOTVÁRAŤ“. Najnižšia cena podania je 1 800 €. Vyhodnotenie ponúk bude 19.03.2018 o 10:00 na obecnom úrade v Zázrivej bez prítomnosti záujemcov.