Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie
za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:
a/ Aktívny mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.
b/ Aktívny občan– osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu.
c/ Top starosta / primátor- osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
e/ Top čin ľudskosti- významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť: právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.
Nominácie je potrebné dodať do 30.11. 2018 cez tento formulár: https://lnk.sk/lmqF
K nominácií na mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť “ocenenie 2018” (Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.
Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude 13. decembra 2018.
Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva vnútra SR.

Kontakt:
Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002,
mail: darina.ciernikova@rmzk.sk , www.rmzk.sk