Desatoro bezpečného seniora

 

Pozrite si príbehy zo života link tu:

Odhalili a nakrútili sme príbehy, s akými prichádzajú podvodníci za seniormi. Pozrite si ich aj niekoľko krát a nenechajte sa oklamať. Ukážte krátke filmy aj svojim rodičom, starým rodičom. Aby ich dôverčivosť už nikdy nezneužili naničnhodní podvodníci!

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

 

Hlavnou úlohou projektu je poskytovanie služieb obetiam trestných činov. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR a je zameraný na tri cieľové skupiny – na seniorov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi.

V súčasnosti sú služby pomoci pre obete poskytované prevažne mimovládnym sektorom a chýba ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je preto vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.

Kontaktné body zriadené v každom krajskom meste poskytujú občanom viaceré služby. Ide o špecializované poradenstvo pre obete a ich blízkych, sociálne a psychologické poradenstvo či právne usmernenie a podporu. Cieľom projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov aj zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Kontaktné body sú tak nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.

Dňa 27. februára 2019 bola otvorená ďalšia z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade Žilina. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

Pri tejto príležitosti sa deň po oficiálnom otvorení uskutočnilo pracovné stretnutie prizvaných subjektov v rámci Žilinského kraja, ktoré viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin. Cieľom stretnutia so zástupcami samosprávy, štátnej správy a mimovládnych organizácií bolo nielen informovanie o Národnom projekte, ale tiež diskusia o návrhoch, ktoré by viedli ku koordinovanému systému spolupráce kontaktných bodov v problematike služieb pre obete v kraji.

 

Kontakt: Regionálna kancelária Žilina, budova Okresného úradu v Žiline, prízemie, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina, Tel: 041/511 74 25

 

V rámci realizácie projektu sa vytvorila sieť koordinátorov a asistentov, ktorí naďalej rozvíjajú spoluprácu s rôznymi subjektmi občianskej spoločnosti. Od začiatku roka 2019 sa uskutočnilo viac ako osemsto pracovných stretnutí, ktorých výsledkom sú dohodnuté spolupráce na úrovni štátnej správy, samosprávy i mimovládnych organizácií.

V jednotlivých regiónoch aktuálne prebiehajú preventívne aktivity a zážitkové workshopy určené pre cieľové skupiny so zámerom eliminovať páchanie trestnej a inej protispoločenskej činnosti. V rámci projektu bolo po celom Slovensku len od začiatku roka 2019 do dnešného dňa uskutočnených viac ako sto preventívnych aktivít.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.