VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE – o začatí stavebného konania zmeny stavba pred dokončením v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. / 2024-03-02

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE  o začatí stavebného konania zmeny stavba pred dokončením v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebník Ing. Jozef Fedor, trvalé bytom Grúne 60, 027 05 Zázrivá, podal dňa 08.02.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením stavby „Dve rekreačné chaty, […]

Fašiangy v Zázrivej 2024 / 2024-04-19

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi organizovali v kultúrnom dome dňa 13.02.2024 Zázrivské fašiangy. Program začal už o 12.00 hodine v reštaurácii SYREX Zázrivá, kde návštevníkov a hostí tohto areálu masky prekvapili a príjemne pobavili. Okolo 15. hodiny fašiangový sprievod prebiehal v časti Ústredie, pokračoval večerným programom a potom fašiangovým posedením od […]

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny / 2024-03-02

Obec Zázrivá, na základe žiadosti žiadateľov: Mgr. Art. Jaroslav Kyša, Pri Bielom kríži 11, 831 02 Bratislava a Natália Berecová, Lesná 239/6, 010 04 Žilina zastúpení splnomocnenou Katarínou Kruželovou, trvalé bytom Moyzesova 903/1, 010 01 Žilina o výrub drevín rastúcich na pozemku pare, č. C-KN 411/1 v k.ú. Zázrivá, oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť […]

Správca pohrebiska – ČERPANIE DOVOLENKY / 2024-02-25

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 19.02. do 23.02.2024 nebude možné realizovať platbu ani vyhotoviť dodatok k zmluve za hrobové miesta, z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.    

STAVEBNÝ ÚRAD – ČERPANIE DOVOLENKY / 2024-02-25

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 19.02. do 23.02.2024 vrátane bude stavebný úrad v Zázrivej zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.    

Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých / 2024-06-15

Po zverejnení výzvy sa Obecná knižnica v Zázrivej aj v roku 2023 zapojila projektom„Aktualizácia a doplnenie knižného fondu literatúrou pre deti, mládež a dospelých“ do grantového programu Fondu na podporu umenia 5.1.4., Akvizícia knižníc. Zaevidovaná žiadosť č. 23-514-04153 bola podporená sumou 1000 €. Pri spoluúčasti obce vo výške 150€ sa zakúpila knihy, ktoré obohatia knižničný […]

Ponuka suvenírov / 2024-12-31

Na obecnom úrade je možné zakúpiť nasledovné suveníry:  Pohľadnica 0,20 € Pero 0,65 € Magnetka 1,50 € Kovová kľúčenka 2,20 € Reflexná páska 0,90 € Kľúčenka so žetónom 1,20 € Šnúrka na krk 1,20 € Magnetka 0,85 € Bavlnená taška krátke ucho 2,00 € Bavlnená taška dlhé ucho 1,80 € Darčeková papierová taška väčšia 1,20 […]

Voľby prezidenta 2024 / 2024-04-06

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v […]

Plán zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva Zázrivá na rok 2024 / 2024-12-31

Pracovné stretnutia poslancov Obecné zastupiteľstvá 07. 03. 2024 21. 03. 2024 06. 06. 2024 20. 06. 2024 05. 09. 2024 19. 09. 2024 28. 11. 2024 12. 12. 2024   Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (vo štvrtok)

Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2024 / 2024-12-31

Vážení obyvatelia a majitelia chalúp, pripravili sme pre Vás kalendár – Harmonogram realizácie zberu odpadov pre rok 2024, na konci príspevku sa nachádza link na stiahnutie pre tlač Na stiahnutie vo forme PDF tu

Mapa zimnej údržby 2023-2027 / 2024-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny / 2024-03-28

S príchodom chladných jesenných dní sa začína aj obdobie vykurovacej sezóny. Vykurovacia sezóna aj v tomto roku bude ovplyvnená energetickou krízou. Aby ste vykurovacie obdobie prežili v zdraví a spokojnosti Vám znovu ponúkame zopár odporúčaní k vykurovacej sezóne aj vzhľadom k tomu, že toto obdobie je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet […]

Sklad hasičského materiálu / 2024-05-11

Zázrivá bola úspešná pri podávaní žiadosti na poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Sklad hasičského materiálu.  Obec Zázrivá už dlhšiu dobu pociťuje potrebu výstavby priestorov na uskladnenie hasičského materiálu, náradia a techniky slúžiacich potrebám dobrovoľnému hasičskému zboru obce Zázrivá. Pre nedostatok voľných finančných prostriedkov na tento účel, však obec […]