Oznámenie o neprerušení distribúcie elektriny

Vážená obec,
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 06.06.2024 08:00 do: 06.06.2024 13:00, NEBUDE vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..
 Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené  v prílohe tohto listu. 

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Daniel Hropko PhD.
riaditeľ sekcie Dispečingy
Stredoslovenská distribučná, a.s.