Súpis obyvateľov z 1715

Tereziánsky urbár z r. 1774. Tabuľka s menami a vypísanými povinnosť-ami obyvateľov Zázrivej.

Tereziánsky urbár z r. 1774. Tabuľka s menami a vypísanými povinnosť-ami obyvateľov Zázrivej.