VZN 2007

Názov
VZN 02-03-2007 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Zázrivá
VZN 05-09-2007 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
VZN 07-17-2007 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
VZN 13-01-2007 o hospodárení s majetkom obce a s majetkom štátu zvereným obci Zázrivá