VZN 2013

Názov
VZN 06-09-2013 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady
VZN 07–21-2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
VZN 20-01-2013 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá a v centrách voľného času zriadených na území obce Zázrivá