Oznámenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

OZNÁMENIE
emailovej adresy

Na základe § 79 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznamujeme

emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, konaných dňa 25. mája 2019

podatelna@zazriva.com

JUDr. Matúš Mních v.r.
starosta obce Zázrivá

Poznámka:
§ 79 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.“