Príhovor starostu

Príhovor starostu

Vážený návštevníci, hostia milí spoluobčania,

stretávame sa tu, na ustanovujúcom zasadaní novozvoleného obecného zastupiteľstva v Zázrivej, aby sme pomyselne uzavreli jednu štvorročnú etapu v živote našej obce, ktorej program ste odobrili vo voľbách pred štyrmi rokmi. Možno si niektorí spomínate na volebný plagát s našim centrom obce, alebo na program, ktorý sme Vám spolu s poslancami predložili. Myslím, že sa nám to aj vďaka Vašej podpore, spolupráci všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce a v neposlednom rade aj vďaka pomoci našich aktivačných pracovníkov podarilo.

Ako som spomenul, skončila jedna etapa a bez prerušenia pokračuje ďalšia. Vážení prítomní, tak to v živote chodí, raz za čas sa treba pozastaviť, a predložiť účet za uplynutý čas. Preto možno v krátkosti spomeniem, čo sa nám spoločne z poslancami obecného zastupiteľstva, pracovníkmi obce a verejnoprospešnými pracovníkmi podarilo urobiť. Bolo to:
– ukončenie rekonštrukcie centra obce,
– modernizácia verejného osvetlenia,
– modernizácia obecného rozhlasu,
– rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu,
– oprava fasády zdravotného strediska vrátane suterénnych priestorov,
– oprava fasády telocvične a výmena okien,
– práve prebiehajúca rekonštrukcia budovy starého obecného úradu,
– opravy miestnych komunikácií novým asfaltovým kobercom,
– obnovenie oplotenia nového cintorína vrátane rozšírenia,
– vybudovanie pastierskeho centra prístupného pre verejnosť,
– kamerový systém pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku,
– oprava budovy strelnice,
– oprava starého obecného vodovodu s rozvodom vody po cintoríne,
– po rokoch osadenie bankomatu SLSP a.s.,
– dokončenie úprav na zbernom dvore atď.

Ďakujem ešte raz všetkým, za pomoc a podporu pri tejto práci, pri rozvoji našej obce. Obzvlášť ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za ich konštruktívny a ústretový prístup k jednaniam na obecných zastupiteľstvách, ako aj za podporu pri plnení zámerov rozvoja našej obce.

Ďakujem, za dlhoročnú prácu poslanca obecného zastupiteľstva p. Antonovi Drengubiakovi, p. Ambrózovi Otrubovi, p. Petrovi Štyrákovi, p. Radovanovi Luptákovi, p. Marekovi Bilekovi, za ich konštruktívny a ústretový prístup pri jednaniach na obecných zastupiteľstvách v uplynulom volebnom období. Zároveň verím, že skončením mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Váš záujem o veci verejné zostane, a naďalej pomôžete dobre mienenou radou, alebo pomocou pri realizácii plánov na rozvoji našej obce.

Ďakujem všetkým organizáciám v obci za ich prácu, propagáciu a reprezentáciu našej obce. Menovite:
– Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá,
– Dobrovoľný hasičský zbor Zázrivá,
– TJ Fatran Zázrivá,
– Folklórna skupina Kýčera,
– Poľovnícke združenie Zázrivá,
– Zázrivský aktívny spolok,
– Jednota dôchodcov Zázrivá,
– Základná škola s materskou školou Zázrivá,
– Združenie zázrivských korbačikárov,
– Zväz chovateľov Zázrivá,
– mládežníci, ktorí čistia cesty a potoky,
– dobrovoľníčky z materského centra.

Obzvlášť by som chcel poďakovať duchovnému správcovi našej farnosti, pánovi farárovi Dušanovi Semanovi, za jeho výbornú spoluprácu s pracovníkmi obce pri organizovaní spoločenských podujatí, ako aj za osobnú spoluprácu so mnou .

Záverom môjho vystúpenia ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí akokoľvek priložili ruku k práci na zveľaďovaní našej obce, alebo usporadúvaní spoločenských podujatí v našej obci.

Vážení poslanci, občania nám spoločne dali dôveru, aby sme ďalšie štyri roky pomyselne stáli na čele obce a rozhodovali o jej ďalšom smerovaní. K tomuto úspechu Vám všetkým srdečne gratulujem a teším sa s Vami. Verím, že tak, ako sme tu všetci spoločne zložili sľub, že budeme pracovať pre rozvoj našej obce, budeme to aj svojim každodenným prístupom k rozhodovaniu a k práci, realizovať. Za seba, tu pred Všetkými ponúkam ruku k spolupráci každému z Vás, nech sme sa pred voľbami radili k akejkoľvek politickej stane alebo hnutiu. Voľby skončili, výsledky sú jasné, a práca pre našich občanov nás očakáva. Poďme dať rozum dokopy a spoločne realizujme naše predstavy o fungovaní našej obce, aby práve naša obec bola tým najlepším miestom pre život nás všetkých.

Vážený prítomný ešte raz Vám všetkým úprimne zo srdca ďakujem v mene svojom, ako aj v mene všetkých občanov našej obce.

 
starosta obce:
JUDr. Matúš Mních
043 58 96 133, 0907 887 756
starosta@zazriva.com
matus.mnich@zazriva.com