Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór
Pavol Pikla (od 01.03.2024)

Kontakt:
Obecný úrad Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá

e-mail: pavol.pikla@zazriva.com, hlavnykontrolor@zazriva.com
telefón – obec Zázrivá, podateľňa: 043 5823 231

 

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, priebehu vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia, vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

 

zazriva