Najstaršie rodiny

V tomto príspevku budeme sledovať mená obyvateľov Zázrivej od najstarších čias po rok 1774 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb.

Najstaršie rodiny

Mená poddaných v stredoveku do 15. storočia
Do 15. storočia mali obyvatelia iba jedno meno – krstné, podľa kresťanského kalendára. Preto bolo treba v listinách jednotlivca presnejšie identifikovať, odlíšiť od iného nositeľa rovnakého krstného mena aby nedošlo k zámene. U šlľachticov sa najčastejšie pridávalo meno otca, niekedy aj starého otca (Ján syn Petra), u hodnostárov sa uvádzala funkcia (richtár, prísažný), názov remesla (mlynár, kolár), miesto pôvodu (z Ružomberka), prípadne iný identifikačný znak. Do 15. storočia sa v písomných prameňoch vyskytujú najmä mená šľachticov, zriedkavo obyvateľov miest a mestečiek. Mená sa uvádzajú pri rôznych donáciách (darovanie pôdy, majetku), metáciách (vytyčovanie hraníc chotára), udeľovaní výsad, vyšetrovaniach a pod.. Mená poddaných v malých obciach sa nevyskytovali vôbec, iba mená richtárov.
Mená obyvateľov Zázrivej z uvedeného obdobia nemôžme poznať, pretože dedina ešte neexistovala.

Mená obyvateľov Zázrivej v 16. a 17. storočí.
V 16. a 17. storočí sa na identifikáciu osôb rovnakého krstného mena používali prímená (prezývky). Základnou (hlavnou) časťou osobného mena jednotlivca bolo stále krstné meno, no aby spomedzi nositeľov toho istého mena bolo možné osobu presne identifikovať používalo sa od polovice 15.stor. prímeno (prezývka). Prímená sa vytvárali a používali k účelu písania listiny a ich hlavným cieľom bolo odlíšiť nositeľov rovnakého krstného mena, plnilo pomocnú, dopĺňajúcu časť osobných mien. Prímená neboli dedičné a ich používanie nebolo záväzné, mohli sa meniť. Niektoré prímená boli, alebo sa stali trvalými prezývkami pre rodinu a označovali sa nimi aj potomkovia, neskôr sa z nich – po zapísaní do matriky – stali priezviská. Prímeno zvyčajne vytváral zhotovovateľ listiny (súpisu) a použil živú prezývku rodiny, názov remesla, funkcie, vlastnosti osoby, miesta a iné rozlišovacie znaky. Stávalo sa že jedna osoba mala v niekoľkých listinách rôznu podobu prímena.

Prvé mená 1925

Zavedenie mien priezvisk

Súpis obyvateľov z 1715

Na záver